CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

NGÀNH KỸ THUẬT HOÁ HỌC

I. Những vấn đề chung

1. Tên ngành đào tạo:   Kỹ thuật hoá học

Tên tiếng Anh:              CHEMICAL ENGINEERING

2. Mã số:                      60520301

3. Bộ môn chủ quản:     Bộ môn Lọc - Hoá dầu

II. Mục tiêu đào tạo

Cung cấp cho học viên các kiến thức chuyên sâu về mặt lý thuyết của công nghệ hoá học, đặc biệt các lý thuyết ứng dụng trong lĩnh vực Lọc - Hoá dầu và các ngành có liên quan như Môi trường dầu khí, kinh tế dầu…

Về thực hành: Giúp học viên nâng cao kỹ năng làm thực nghiệm, sử dụng tốt các trang thiết bị hiện đại trong phòng thí nghiệm và có khả năng triển khai các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm ra ngoài thực tế sản xuất.

Học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm NCKH độc lập, phát triển và giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật thuộc ngành Kỹ thuật hoá học ở các Viện nghiên cứu, các trường Đại học có ngành nghề liên quan, các công ty hoạt động trong lĩnh vực chế biến dầu khí và hoá dầu, các lĩnh vực có sử dụng, chế biến các sản phẩm hoá dầu… trong và ngoài nước.

III. Chương trình đào tạo

1. Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo:

Khối lượng kiến thức:   45 TC

Thời gian đào tạo:         1.5 năm

2. Cấu trúc chương trình đào tạo

2.1. Nhóm các học phần bắt buộc:        22 TC

Bao gồm:

2.1.1. Các học phần chung:  Triết học 3 TC

2.1.2. Các học phần cơ sở và chuyên ngành thiết yếu: 19 TC

2.2. Nhóm học phần tự chọn:                15 TC

2.3. Luận văn thạc sỹ:               8 TC

IV. Khối lượng kiến thức

TT

Mã số

Tên nhóm kiến thức và học phần

 

K.lượng (TC)

Cán bộ giảng dạy

 

I

Nhóm các học phần bắt buộc

22

 

1.1

Các học phần học chung

3

 

1

7020101

Triết học

3

BM Nguyên lý CN Mác-LN

1.2

Các học phần cơ sở và chuyên ngành thiết yếu

19

 

2

7060301

Nhiệt động học kỹ thuật

2

TS Nguyễn Danh Nhi

3

7060302

Động học và xúc tác dị thể

2

PGS.TS Phạm Xuân Núi

4

7060303

Lí thuyết quá trình cháy

2

TS  Nguyễn Thị Linh

5

7060304

Tính toán  thiết bị trao đổi nhiệt công nghiệp

2

TS Công Ngọc Thắng

6

7060305

Công nghệ sản xuất và chế biến polime

2

PGS.TS Bùi Thị Lệ Thuỷ

7

7060306

Kỹ thuật đường ống dẫn dầu - khí

2

TS Nguyễn Thị Bình

8

7060307

Đánh giá và kiểm tra chất lượng dầu khí

2

TS  Tống Thị Thanh Hương

9

7060308

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hoá học

2

TS  Nguyễn Anh Dũng

10

7060309

Kỹ thuật phản ứng hóa học nâng cao

3

TS  Lê Đình Chiển

II

Nhóm các học phần tự chọn (học viên chọn 15TC)

15

 

11

7060310

Thiết bị phản ứng hiện đại

2

TS Nguyễn Thị Bình

12

7060311

Tính toán thiết bị chịu áp lực

2

TS Nguyễn Thị Bình

13

7060312

Mô phỏng các quá trình công nghệ hóa học

2

TS  Nguyễn Anh Dũng

14

7070325

Phân tích kinh tế dự án chế biến dầu khí

2

PGS.TS Nguyễn Đức Thành

15

7060313

Phương pháp số trong kỹ thuật hóa học

2

TS  Nguyễn Anh Dũng

16

7090227

Mô hình hoá và điều khiển tự động trong LHD

2

PGS.TS Đào Văn Tân

17

7060314

Chế biến hóa học hydrocacbon nhẹ

2

PGS.TS Bùi Thị Lệ Thuỷ

18

7060315

Công nghệ mới trong chế biến dầu khí

2

TS  Ngô Thanh Hải

19

7060316

Kiểm soát môi trường trong công nghiệp dầu khí

2

TS  Lê Đình Chiển

20

7060317

Công nghệ nhiên liệu sạch

2

PGS.TS Phạm Xuân Núi

21

7060318

Công nghệ chế biến dầu mỡ bôi trơn

2

TS  Đinh Văn Kha

22

7060319

Xúc tác hóa dầu

2

TS  Vũ Văn Toàn

23

7060320

Hóa lý và phân tích polyme

3

TS  Ngô Thanh Hải

III

7060330

Luận văn thạc sĩ

8

 

 

 

Tổng

45

 

 

V. Kế hoạch đào tạo

TT

Mã số

Tên nhóm kiến thức và học phần

K.lượng (TC)

Học kỳ

Tổng

LT

BT

TH

TL

I

Nhóm các học phần bắt buộc

22

 

 

 

 

 

1.1

Các học phần học chung

3

 

 

 

 

 

1

7020101

Triết học

3

       

1

1.2

Các học phần cơ sở và chuyên ngành thiết yếu

19

 

 

 

 

 

2

7060301

Nhiệt động học kỹ thuật

2

       

1

3

7060302

Động học và xúc tác dị thể

2

       

1

4

7060303

Lí thuyết quá trình cháy

2

       

1

5

7060304

Tính toán  thiết bị trao đổi nhiệt công nghiệp

2

       

1

6

7060305

Công nghệ sản xuất và chế biến polime

2

       

1

7

7060306

Kỹ thuật đường ống dẫn dầu - khí

2

       

1

8

7060307

Đánh giá và kiểm tra chất lượng dầu khí

2

       

1

9

7060308

Kỹ thuật hệ thống công nghệ hoá học

2

       

1

10

7060309

Kỹ thuật phản ứng hóa học nâng cao

3

       

2

II

Nhóm các học phần tự chọn (học viên chọn 15 TC)

15

 

 

 

 

 

11

7060310

Thiết bị phản ứng hiện đại

2

       

2

12

7060311

Tính toán thiết bị chịu áp lực

2

       

2

13

7060312

Mô phỏng các quá trình công nghệ hóa học

2

       

2

14

7070325

Phân tích kinh tế dự án chế biến dầu khí

2

       

2

15

7060313

Phương pháp số trong kỹ thuật hóa học

2

       

2

16

7090227

Mô hình hoá và điều khiển tự động trong LHD

2

       

2

17

7060314

Chế biến hóa học hydrocacbon nhẹ

2

       

2

18

7060315

Công nghệ mới trong chế biến dầu khí

2

       

2

19

7060316

Kiểm soát môi trường trong công nghiệp dầu khí

2

       

2

20

7060317

Công nghệ nhiên liệu sạch

2

       

2

21

7060318

Công nghệ chế biến dầu mỡ bôi trơn

2

       

2

22

7060319

Xúc tác hóa dầu

2

       

2

23

7060320

Hóa lý và phân tích polyme

3

       

2

III

7060330

Luận văn thạc sĩ

8

 

 

 

 

3

 

 

Tổng

45