CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM

I. Những vấn đề chung

1. Tên ngành đào tạo: Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

Tên tiếng Anh:           UNDERGROUND CONSTRUCTION ENGINEERING

2. Mã số:                      60580204

3. Bộ môn chủ quản: Xây dựng công trình ngầm và mỏ

II. Mục tiêu đào tạo

- Trang bị cho học viêc các kiến thức bổ sung và nâng cao so với các kiến thức trong chương trình đại học chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm và mỏ;

- Trang bị cho học viêc kỹ năng độc lập giải quyết các bài toán, vấn đề nghiên cứu, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực xây dựng công trình ngầm, xây dựng mỏ và xây dựng công trình đặc biệt.

III. Chương trình đào tạo

1. Khối lượng kiến thức và thời gian đào tạo:

Khối lượng kiến thức: 45 TC

Thời gian đào tạo: 1,5 năm

2. Cấu trúc chương trình đào tạo

2.1. Nhóm các học phần bắt buộc:                                    21 TC

Bao gồm:

2.1.1. Các học phần chung:                                Triết học  3 TC

2.1.2. Các học phần cơ sở và chuyên ngành thiết yếu:  18 TC

2.2. Nhóm học phần tự chọn:                                             16 TC

2.3. Luận văn thạc sĩ:                                                          8 TC

IV. Khối lượng kiến thức

TT

Mã số

Tên nhóm kiến thức và học phần

 

K.lượng (TC)

Cán bộ giảng dạy

 

I

Nhóm các học phần bắt buộc

21

 

I.1

Các học phần học chung

3

 

1

7020101

Triết học

3

BM Nguyên lý CN Mác-LN

I.2

Các học phần cơ sở và chuyên ngành thiết yếu

18

 

2

7100101

Mô hình hoá các tính chất của đá và khối đá

2

TS  Đào Viết Đoàn

TS  Trần Tuấn Minh

3

7100102

Áp lực đất đá và tải trọng tác dụng lên công trình ngầm

2

TS  Đặng Trung Thành

TS  Đào Viết Đoàn

4

7100103

Cơ học công trình ngầm và tính toán kết cấu chống giữ

2

TS  Trần Tuấn Minh

TS  Đặng Trung Thành

5

7100104

Ổn định và bền vững công trình ngầm

2

GS.TS Võ Trọng Hùng

6

7100105

Vật liệu, kết cấu chống mới trong xây dựng công trình ngầm

2

GS.TS Võ Trọng Hùng

7

7100106

Tự động hoá, tối ưu hoá thiết kế công trình ngầm và hệ thống công trình ngầm

2

GS.TS Võ Trọng Hùng

8

7100107

Các biện pháp nâng cao hiệu quả xây dựng công trình ngầm

2

PGS.TS Đào Văn Canh

9

7100108

Dự báo, phòng ngừa, khắc phục các tai biến kỹ thuật trong xây dựng công trình ngầm

2

TS Nguyễn Văn Quyển

TS Đỗ Ngọc Anh

10

7100115

Xây dựng giếng đứng, đường hầm và hầm trạm tiết diện lớn và rất lớn

2

GS.TS Võ Trọng Hùng

II

Nhóm các học phần tự chọn (học viên chọn 16 TC)

16

 

11

7100109

Ứng dụng các quá trình vật lý trong xây dựng công trình ngầm

2

TS Đỗ Ngọc Anh

12

7100110

Bệnh học công trình và vấn đề sửa chữa, khôi phục công trình ngầm

2

GS.TS Võ Trọng Hùng

13

7100111

Công nghệ, kỹ thuật, thiết bị khoan nổ mìn mới trong xây dựng công trình ngầm

2

TS Nguyễn Văn Quyển

TS Đỗ Ngọc Anh

14

7100112

Quy hoạch mặt bằng và công trình bề mặt phục vụ cho xây dựng, sử dụng công trình ngầm

2

TS Ngô Doãn Hào

15

7100113

Xây dựng công trình ngầm trong các điều kiện đặc biệt

2

PGS.TS Đào Văn Canh

16

7100114

Bảo vệ môi trường trong xây dựng, sử dụng công trình ngầm, mỏ và công trình đặc biệt

2

TS Ngô Doãn Hào

17

7030502

Một số phương pháp giải các bài toán biên

2

PGS.TSKH Nguyễn Văn Cận

18

7010502

Phương pháp phần tử hữu hạn

2

TS  Trần Đình Sơn

19

7100116

Những tiến bộ trong lĩnh vực xây dựng công trình ngầm bằng phương pháp lộ thiên

2

PGS.TS Đào Văn Canh

III

7100130

Luận văn thạc sĩ

8

 
 

 

Tổng

45

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

TT

Mã số

Tên nhóm kiến thức và học phần

K.lượng (TC)

Học kỳ

Tổng

LT

BT

TH

TL

I

Nhóm các học phần bắt buộc

21

 

 

 

 

 

I.1

Các học phần học chung

3

 

 

 

 

 

1

7020101

Triết học

3

       

1

I.2

Các học phần cơ sở và chuyên ngành thiết yếu

18

 

 

 

 

 

2

7100101

Mô hình hoá các tính chất của đá và khối đá

2

2

     

1

3

7100102

Áp lực đất đá và tải trọng tác dụng lên công trình ngầm

2

2

     

1

4

7100103

Cơ học công trình ngầm và tính toán kết cấu chống giữ

2

2

     

1

5

7100104

Ổn định và bền vững công trình ngầm

2

2

     

1

6

7100105

Vật liệu, kết cấu chống mới trong xây dựng công trình ngầm

2

2

     

1

7

7100106

Tự động hoá, tối ưu hoá thiết kế công trình ngầm và hệ thống công trình ngầm

2

2

     

1

8

7100107

Các biện pháp nâng cao hiệu quả xây dựng công trình ngầm

2

2

     

1

9

7100108

Dự báo, phòng ngừa, khắc phục các tai biến kỹ thuật trong xây dựng công trình ngầm

2

2

     

2

10

7100115

Xây dựng giếng đứng, đường hầm và hầm trạm tiết diện lớn và rất lớn

2

2

     

2

II

Nhóm các học phần tự chọn (học viên chọn 16 TC)

16

 

 

 

 

 

11

7100109

Ứng dụng các quá trình vật lý trong xây dựng công trình ngầm

2

2

     

2

12

7100110

Bệnh học công trình và vấn đề sửa chữa, khôi phục công trình ngầm

2

2

     

2

13

7100111

Công nghệ, kỹ thuật, thiết bị khoan nổ mìn mới trong xây dựng công trình ngầm

2

2

     

2

14

7100112

Quy hoạch mặt bằng và công trình bề mặt phục vụ cho xây dựng, sử dụng công trình ngầm

2

2

     

2

15

7100113

Xây dựng công trình ngầm trong các điều kiện đặc biệt

2

2

     

2

16

7100114

Bảo vệ môi trường trong xây dựng, sử dụng công trình ngầm, mỏ và công trình đặc biệt

2

2

     

2

17

7030502

Một số phương pháp giải các bài toán biên

2

2

     

2

18

7010502

Phương pháp phần tử hữu hạn

2

2

     

2

19

7100116

Những tiến bộ trong lĩnh vực xây dựng công trình ngầm bằng phương pháp lộ thiên

2

       

2

III

7100130

Luận văn thạc sĩ

8

 

 

 

 

3

 

 

Tổng

45