Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

22/06/2020

1. Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức - công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế. 

2. Tầm nhìn đến năm 2030

Đến năm 2030, trở thành đại học đa ngành định hướng nghiên cứu, có uy tín trong nước và quốc tế.

3. Giá trị cốt lõi

                 "ĐOÀN KẾT - LIÊM CHÍNH - TRÁCH NHIỆM - SÁNG TẠO - CHẤT LƯỢNG"

  • Đoàn kết: Gắn kết thành một tập thể thống nhất vì sự phát triển.
  • Liêm chính: Tuân thủ nguyên tắc, trung thực, công bằng và khách quan.
  • Trách nhiệm: Mang lại sự phát triển bền vững cho các bên liên quan.
  • Sáng tạo: Thúc đẩy việc tạo ra giá trị mới, hữu ích cho xã hội.
  • Chất lượng: Tạo ra nguồn nhân lực và các sản phẩm khoa học - công nghệ chất lượng cao.