Văn phòng: Phòng 900, nhà C 12 tầng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.6328.4518

Fax: 043 7525251

Email: chuongtrinhtientien@humg.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng Chương trình tiên tiến

1. Chức năng

a) Tổ chức, quản lý và phát triển hoạt động đào tạo của Chương trình tiên tiến (CTTT) và các chương trình chất lượng cao (CTCLC).

b) Xây dựng kế hoạch đào tạo CTTT, CTCLC.

c) Quản lý sinh viên và kết quả học tập đối với CTTT và CTCLC.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác tổ chức, quản lý và phát triển đào tạo Chương trình tiên tiến (CTTT) và Chương trình chất lượng cao (CTCLC)

a) Chủ trì tổ chức xây dựng mới, cập nhật và nâng cấp chương trình đào tạo thuộc CTTT, CTCLC và các chương trình đào tạo phối hợp với các trường đại học quốc tế khác.

b) Phối hợp với Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp trong việc truyền thông, quảng bá và tuyển sinh các CTTT và CTCLC.

c) Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan trong công tác tuyển sinh; thực hiện các nhiệm vụ sau tuyển sinh.

d) Đề xuất phương án tuyển sinh và kiểm tra tiếng Anh của sinh viên CTTT

e) Phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính xây dựng kế hoạch tài chính, xây dựng mức thu học phí, tổ chức thu học phí, tính toán các loại kinh phí chi chuyên môn trong đào tạo của CTTT, CTCLC trình Hiệu trưởng phê duyệt.

2.2. Công tác xây dựng kế hoạch đào tạo CTTT, CTCLC

a) Phối hợp với Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục xây dựng kế hoạch và giám sát hoạt động đào tạo nhằm đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, quy chế và bảo đảm chất lượng đào tạo.

b) Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan làm việc với Trường đối tác và các trường đại học trên thế giới để hợp tác xây dựng các chương trình hợp tác đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và các chương trình đào tạo quốc tế khác; xây dựng kế hoạch mời giảng viên tham gia giảng dạy các học phần của CTTT, CTCLC và các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế.

c) Phối hợp với Phòng Hợp tác Quốc tế thực hiện các thủ tục, giấy tờ cho đoàn vào, đoàn ra liên quan đến CTTT, CTCLC.

d) Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế liên quan đến CTTT, CTCLC. Là đầu mối trao đổi, hợp tác với các trường có đào tạo CTTT, chương trình chất lượng cao trong nước.

2.3. Công tác quản lý sinh viên và kết quả học tập đối với CTTT và CTCLC

a) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp, tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi sinh viên, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho sinh viên CTTT.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý sinh viên và hoạt động đào tạo thuộc CTTT, CTCLC.

c) Tổ chức cho sinh viên đăng ký học và làm các thủ tục liên quan đến đào tạo CTTT, CTCLC; tiếp nhận sinh viên trúng tuyển; tổ chức các lớp học phần, lớp quản lý phù hợp với chương trình đào tạo và quy định quản lý.

d) Quản lý học tập, thi, xử lý kết quả học tập, quản lý điểm, cấp bảng điểm cho sinh viên CTTT, CTCLC; thực hiện việc liên hệ với phụ huynh; phối hợp các đơn vị có liên quan giải quyết cho sinh viên nghỉ học tạm thời, thôi học, tái nhập học; đề xuất giải pháp xử lý sinh viên không tiếp tục theo học CTTT, CTCLC theo quy định.

e) Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan xét công nhận kết quả học tập, công nhận điểm và chứng chỉ tương đương cho các học phần của Trường đối tác theo quy định của Trường; đánh giá kết quả rèn luyện và xét học bổng; tổ chức sinh hoạt lớp, tuần công dân sinh viên,... cho sinh viên CTTT, CTCLC.

f) Chủ động và phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí địa điểm thăm quan thực tập cho sinh viên CTTT, CTCLC theo yêu cầu của chương trình đào tạo.

g) Phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan xét điều kiện và ra quyết định cho phép làm đồ án tốt nghiệp.

h) Phối hợp với Phòng Đào tạo Đại học và các đơn vị chức năng có liên quan xét tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và trình Hiệu trưởng phê duyệt sinh viên tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định.

i) Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trao bằng tốt nghiệp. Xác nhận khối lượng giảng dạy và làm các thủ tục thanh toán của CTTT, CTCLC.

3. Nhiệm vụ khác: 

- Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Trường triển khai các hoạt động chuyên môn và quản lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được quy định cụ thể cho mỗi đơn vị trong Quy định này, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Trường.

- Thường xuyên rà soát và cập nhật các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng quy định; chủ động, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ trình Hiệu trưởng ban hành nhằm chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ động ra các quyết định quản lý, điều hành nếu được ủy quyền.

- Đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch năm, quý, tháng, tuần; phương án thực hiện các kế hoạch; và giải quyết các công việc đối nội, đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Quản lý, theo dõi, tổng hợp và giải quyết công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền được giao.

- Thực hiện công tác lưu trữ theo quy định tất cả các văn bản do đơn vị làm đầu mối thực hiện và các văn bản khác (bản cứng và bản mềm) liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Hướng dẫn, giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công tác nghiệp vụ đối với các đơn vị thuộc Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác để thực hiện tốt công việc của Trường. Quản lý trực tiếp và toàn diện cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng các yêu cầu phát triển của Trường.

- Quản lý, sử dụng tài sản được giao một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- Xây dựng và văn bản hóa quy trình giải quyết các công việc được giao theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ trì và làm đầu mối phối hợp với Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp tổ chức các sự kiện của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Ngoài nhiệm vụ chung được quy định tại Điều này, các đơn vị chức năng còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được quy định riêng cho mỗi đơn vị trong Quy định này và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường (HĐT) và Ban Giám hiệu (BGH) chỉ đạo.