- Khoa Công nghệ Thông tin
            - Khoa Cơ - Điện
            - Khoa Dầu khí và Năng lượng
            - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
            - Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
      Các khoa     - Khoa Mỏ
          - Khoa Môi trường
            - Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
            - Khoa Xây dựng
            - Khoa Khoa học cơ bản
Hội đồng Trường           - Khoa Lý luận Chính trị
          - Khoa Giáo dục Quốc phòng
       
          - Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên
            - Phòng Cơ sở vật chất
            - Phòng Đào tạo Đại học
            - Phòng Đào tạo Sau đại học
            - Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục
            - Phòng Hành chính - Tổng hợp
            - Phòng Hợp tác Quốc tế
            - Phòng Khoa học - Công nghệ
            - Phòng Kế hoạch Tài chính
Ban Giám hiệu           - Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp
    Các phòng ban     - Phòng Tổ chức - Cán bộ
        - Phòng Xuất bản
          - Văn phòng Chương trình tiên tiến
            - Văn phòng Đảng - Đoàn thể
            - Văn Phòng Đại Diện
            - Trạm Y tế
            - Trung tâm Dịch vụ
            - TT Ngoại ngữ - Tin học HUMG
            - TT Phân tích, thí nghiệm công nghệ cao
            - TT Thông tin - Thư viện
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường           - Ban Quản lý các dự án
          - Ban Thanh tra nhân dân
          - Ban Khuyến học
       
            - Công ty TNHH Tư vấn, Triển khai Công nghệ và Xây dựng Mỏ - Địa chất (CODECO)
            - TT KHCN Mỏ và Môi trường
            - TT Hỗ trợ phát triển KHKT
      Các công ty, trung tâm     - TT Triển khai Công nghệ khoáng chất
          - TT Nghiên cứu Cơ - Điện mỏ
            - TT Nghiên cứu Địa kỹ thuật
            - TT NC Môi trường Địa chất
            - TT NC Ứng dụng Công nghệ mới Trắc địa - Bản đồ
            - TT NC Trắc địa công trình
       
            - Khoa Xây dựng
            - Khoa Môi trường
              - Khoa Dầu khí
            - Khoa Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
            - Khoa Mỏ
      Khoa     - Khoa Cơ - Điện
          - Khoa Khoa học Kỹ thuật Địa chất
            - Khoa Công nghệ thông tin
           
              - Khoa Khoa học cơ bản
             

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG


       
- Khoa Gáo dục Quốc phòng
               
              - Phòng Tổ chức cán bộ
              - Phòng Đào tạo đại học
              - Phòng Đào tạo sau đại học
              - Phòng Công tác Chính trị - Truyền thông
              - Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế
              - Phòng Hành chính - Tổng hợp
              - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục
BAN GIÁM HIỆU           - Phòng Quản trị - Thiết bị
    Phòng ban     - Phòng Tài vụ
        - Phòng Bảo vệ
          - TT Hỗ trợ sinh viên
              - TT Thông tin - Thư viện
              - Phòng Y tế
              - Phòng Công tác sinh viên
              - Ban Thanh tra nhân dân
              - Ban Quản lý các dự án
              - TT Ngoại ngữ - Tin học
              - TT Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao
              - Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ
              - Ban Văn hóa - Thể thao

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO


           
              - Công ty CODECO
              - TT Hỗ trợ phát triển khoa học kỹ thuật
              - TT Triển khai công nghệ khoáng chất
        Trung tâm     - TT Nghiên cứu Cơ điện Mỏ
            - TT Nghiên cứu Địa - Kỹ thuật
              - TT Nghiên cứu môi trường Địa chất
              - TT Nghiên cứu thực nghiệm khai thác Mỏ
              - TT Nghiên cứu Ứng dụng CN mới Trắc địa - Bản đồ
              TT Nghiên cứu Trắc địa công trình