Văn phòng: Phòng 209 nhà F, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 043 7525197

Email: kythuatmoitruong@humg.edu.vn

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường được thành lập theo Quyết định số 302/QĐ-MĐC ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất. Tổng số cán bộ của Bộ môn khi mới thành lập là 03 người, trong đó có 01 Tiến sĩ (TS), 01 Thạc sĩ (ThS) và 01 Cử nhân (CN). Hiện nay, Bộ môn đã có tổng số 10 cán bộ, trong đó có 09 cán bộ giảng dạy(1PGS.TS, 2TS và 6ThS) và 01 cán bộ phục vụ giảng dạy  (ThS).

2. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

Đào tạo và nghiên cứu khoa học là hai nhiệm vụ trọng tâm của cán bộ và sinh viên Bộ môn Kỹ thuật Môi trường. Trong công tác đào tạo thời gian qua, Nhà trường đã giao chỉ tiêu đào tạo với số lượng sinh viên ngày một tăng. Điều đó đã cho thấy chương trình đào tạo của chuyên ngành do Bộ môn quản lý đã đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội. Bên cạnh đó là hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua các công tác biên soạn xuất bản sách, giáo trình các cấp, các bài báo trong nước và quốc tế, các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu các cấp của cán bộ và sinh viên trong Bộ môn.

Công tác biên soạn bài giảng, giáo trình: Tổng số tài liệu Bộ môn đã in cấp Nhà xuất bản (NXB) và cấp Trường là 11 sách và giáo trình. Ngoài ra còn một số giáo trình, bài giảng đã hoàn thành bản thảo và đang trong quá trình chỉnh sửa để in cấp Trường.

Công tác thực hiện các đề tài-nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp: Bộ môn đã chủ trì và tham gia 06 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ và tương đương (trong đó 3 đề tài, nhiệm vụ do cán bộ của Bộ môn chủ nhiệm) đã được nghiệm thu đạt kết quả loại khá trở lên và 01 đề tài cấp Trường (do TS. Nguyễn Hoàng Nam chủ nhiệm) đã được nghiệm thu và đạt kết quả cao. Hiện nay, Bộ môn đang thực hiện 1 nhiệm vụ cấp Nhà nước về hợp tác quốc tế theo Nghị định thư (bắt đầu triển khai từ 2015, do PGS.TS. Phan Quang Văn chủ nhiệm), 1 đề tài nghiên cứu cấp Trường (do ThS. Nguyễn Thị Hòa chủ nhiệm).

Song song với việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản và nghiên cứu phục vụ sản xuất, các cán bộ, giảng viên trong Bộ môn đã xuất bản nhiều bài báo trong các tạp chí và sách quốc tế.

3. Những mục tiêu và định hướng phát triển

Mục tiêu:          

 • Về Lực lượng cán bộ của Bộ môn phải đảm bảo chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học phù hợp với tình hình mới. Các cán bộ giảng dạy của Bộ môn phải đạt chuẩn về phẩm chất chính trị và kiến thức chuyên môn. Luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn của cán bộ thông qua các khóa học ngắn hạn (nâng cao chuyên môn, kỹ năng giảng dạy, quản lý), dài hạn (học thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ và sau tiến sĩ). Trong giai đoạn tới, Bộ môn cần được bổ sung số lượng cán bộ giảng dạy phù hợp với khối lượng giảng dạy.

 •  Xây dựng Phòng thí nghiệm của Bộ môn nhằm phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu.

 • Tích cực, chủ động đề xuất các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu các cấp. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu hợp tác với nước ngoài, đặc biệt là các nước phát triển trên trường quốc tế và khu vực Asean. Duy trì và phát huy những kết quả nghiên cứu khoa học của cán bộ và sinh viên trong nhiệm kỳ qua. Chú trọng nâng cao số lượng các bài báo xuất bản trên các tạp chí/sách quốc tế bằng tiếng Anh.

Định hướng phát triển

 • Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị mà Khoa và Nhà trường giao cho. Phấn đấu xây dựng Bộ môn thành tập thể xuất sắc trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học;
 • Phối hợp hoàn thành đề án đào tạo Thạc sĩ ngành Kỹ thuật môi trường để có thể tuyển sinh từ năm học 2017;
 • Phối hợp xây dựng đề án chương trình chất lượng cao trình độ đại chuyên ngành Kỹ thuật môi, tiếp tục triển khai đào tạo đại học chất lượng cao các chuyên ngành khác trong Khoa;
 • Thực hiện tốt các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp đang triển khai. Tiếp tục đề xuất các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu các cấp và các đề tài phục vụ sản xuất;
 • Tích cực chủ động hợp tác nghiên cứu, đào tạo với các tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước;
 • Kiện toàn tổ chức của Bộ môn, động viên và tạo mọi điều kiện để cán bộ trong Bộ môn được rèn luyện phấn đấu về phẩm chất, đạo đức và nâng cao năng lực chuyên môn;
 • Triển khai tốt việc biên soạn bài giảng, giảng dạy theo hệ thống tín chỉ. Xuất bản các giáo trình, bài giảng có liên quan đến chương trình đào tạo do Bộ môn quản lý;
 • Phối hợp với các đơn vị trong Khoa và Trường xúc tiến đề nghị các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư và đầu tư tăng cường các phòng thí nghiệm thuộc trung tâm thí nghiệm kỹ thuật môi trường của Khoa;
 • Tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hiện tốt chủ trương đổi mới giảng dạy bằng kỹ thuật dạy học đại học theo học chế tín chỉ. Chú trọng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ giảng dạy cho các cán bộ trẻ đang tập sự và vừa hết tập sự;
 • Phấn đấu xây dựng đề cương và đăng ký mỗi năm khoảng 10 đề tài các cấp nhằm tập hợp cán bộ của Bộ môn tham gia. Phấn đấu mỗi cán bộ giảng dạy viết được 1-2 bài báo/năm được đăng trên các Tạp chí chuyên ngành trong nước hoặc quốc tế;

4. Khen thưởng của tập thể và cá nhân đơn vị trong đơn vị

Bộ môn 05 năm liên tục đều là Tập thể lao động xuất sắc

Cá nhân được khen thưởng

 • PGS.TS. Phan Quang Văn 5 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua và năm học 2014 – 2015 đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp Bộ
 • TS. Đào Đình Thuần 03 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua
 • TS. Nguyễn Hoàng Nam 04 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và năm học 2014 – 2015 đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua nhận bằng khen của Bộ trưởng
 • ThS. Đặng Thị Ngọc Thủy, ThS Nguyễn Thị Hoà, ThS. Đào Trung Thành  liên tục đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
 • ThS. Nguyễn Thị Hồng, ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền có 3 năm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến
 • ThS. Trần Thị Ngọc có 1 năm đạt danh hiệu Lao động tiên tiến