Nguyễn Hoàng
GV.TSNguyễn Hoàng
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Nguyễn Hoàng
Đơn vị Bộ môn Khai thác lộ thiên
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1988
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024 38387523
Email nguyenhoang@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống mạng nơ-ron nhân tạo và các thuật toán tối ưu dự báo chấn động nổ mìn cho các mỏ lộ thiên Việt Nam, Mã số 105.99-2019.309, Thư ký khoa học Đang thực hiện

2. Nghiên cứu tái sử dụng tro than từ các nhà máy nhiệt điện làm nguyên liệu cho sản xuất vật liệu mao quản trung bình (MCM-41) phục vụ công tác bảo vệ môi trường, Mã số 105.08-2014.10, Tham gia, Nghiệm thu 12/2019

3. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ khoan - nổ mìn lỗ khoan đường kính lớn áp dụng cho mỏ đá lộ thiên gần khu vực dân cư ở Việt Nam, Mã số ĐT.01.11/MĐCNKK, Tham gia, Nghiệm thu 09/2014

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu phát triển mô hình dự báo sóng chấn động nổ mìn cho các mỏ than lộ thiên sử dụng trí tuệ nhân tạo và các thuật toán máy học, Chủ trì Đang thực hiện

2. Nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng không khí nhằm đảm bảo an toàn lao động trong các mỏ khai thác than lộ thiên sâu khu vực Quảng Ninh, Mã số B2018-MDA-03SP (Đề tài song phương với Hàn Quốc), Thư ký khoa học Đang thực hiện

3. Đề án "Điều tra cơ bản về địa chất khoáng sản, đánh giá ảnh hưởng của việc khai thác xuống sâu đến cote -150m khu vực mỏ đá Tân Mỹ - Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương", Mã số 305/QĐ-UBND, Tham gia, Nghiệm thu 12/2020

4. Nghiên cứu khả năng áp dụng công nghệ vận tải đất đá bằng băng tải dốc với hệ thống băng nén ép cho các mỏ than lộ thiên Việt Nam, Tham gia Đang thực hiện

5. Triển khai tập huấn nội dung và phương pháp giảng dạy GT môn học ATVSLĐ, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả giảng dạy và học tập; triển khai thử nghiệm, hoàn thiện bộ BGĐT và hướng dẫn sử dụng cho các trường ĐH, CĐ, TCCN nhóm ngành CNKT mỏ - địa chất, Mã số B2014-02-05ATLĐ, Tham gia Đang thực hiện

6. Nghiên cứu các sơ đồ công nghệ khai thác chọn lọc hợp lý cho các mỏ quặng sắt lộ thiên Việt Nam, Tham gia Đang thực hiện

7. Xây dựng và thử nghiệm bài giảng điện tử môn học An toàn - vệ sinh lao động tại một số trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất, Mã số B2013-02-04ATLĐ, Tham gia Đang thực hiện

Cấp cơ sở

1. Nghiên cứu hoàn thiện các thông số của HTKT nhằm nâng cao góc nghiêng bờ công tác cho mỏ than Na Dương, Tham gia Đang thực hiện

2. Nghiên cứu lựa chọn phương pháp đánh giá khối đá theo mức độ khó nổ và ứng dụng vào thiết kế nổ khi khai thác đá vôi nguyên liệu xi măng ở Việt Nam, Tham gia Đang thực hiện

3. Nghiên cứu áp dụng thông số khai thác phù hợp với đồng bộ thiết bị mỏ Đông Đá Mài nhằm nâng cao hiệu quả khai thác cho mỏ, Thư ký Đang thực hiện

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Bo Ke, Hoang Nguyen*, Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui, Trung Nguyen-Thoi, Prediction of the sorption efficiency of heavy metal onto biochar using a robust combination of fuzzy C-means clustering and back-propagation neural network, Journal of Environmental Management, 293, DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.112808, 2021

2. Bui Hoang Bac, Hoang Nguyen*, Nguyen Thi Thanh Thao, Le Thi Duyen, Vo Thi Hanh, Nguyen Tien Dung, Luong Quang Khang, Do Manh An, Performance evaluation of nanotubular halloysites from weathered pegmatites in removing heavy metals from water through novel artificial intelligence-based models and human-based optimization algorithm, Chemosphere, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.131012, 2021

3. Libing Yang, Hoang Nguyen*, Xuan-Nam Bui, Trung Nguyen-Thoi, Jian Zhou, Jianing Huang, Prediction of gas yield generated by energy recovery from municipal solid waste using deep neural network and moth-flame optimization algorithm, Journal of Cleaner Production, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127672, 2021

4. Bo Ke, Hoang Nguyen*, Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui, Yosoon Choi, Jian Zhou, Hossein Moayedi, Romulus Costache, Thao Nguyen-Trang, Predicting the sorption efficiency of heavy metal based on the biochar characteristics, metal sources, and environmental conditions using various novel hybrid machine learning models, Chemosphere, DOI: 10.1016/j.chemosphere.2021.130204, 2021

5. Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen*, Quang-Hieu Tran, Dinh-An Nguyen, Hoang-Bac Bui, Predicting Ground Vibrations Due to Mine Blasting Using a Novel Artificial Neural Network-Based Cuckoo Search Optimization, Natural Resources Research, DOI : 10.1007/s11053-021-09823-7, 2021

6. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Estimating Air Over-pressure Resulting from Blasting in Quarries Based on a Novel Ensemble Model (GLMNETs–MLPNN), Natural Resources Research, DOI: 10.1007/s11053-021-09822-8, 2021

7. Hong Zhang, Hoang Nguyen*, Xuan-Nam Bui, Biswajeet Pradhan, Panagiotis G. Asteris, Romulus Costache, Jagannath Aryal, A generalized artificial intelligence model for estimating the friction angle of clays in evaluating slope stability using a deep neural network and Harris Hawks optimization algorithm, Engineering with Computers, DOI : 10.1007/s00366-020-01272-9, 2021

8. Hossein Moayedi, Loke Kok Foong, Hoang Nguyen, Soft computing method for predicting pressure drop reduction in crude oil pipelines based on machine learning methods, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 42, 2020

9. Jian Zhou, Yingui Qiu, Shuangli Zhu, Danial Jahed Armaghani, Chuanqui Li, Hoang Nguyen, Saffet Yagiz, Optimization of support vector machine through the use of metaheuristic algorithms in forecasting TBM advance rate, Engineering Applications of Artificial Intelligence, 97, 2020

10. Jie Dou, Ali P. Yunus, Abdelaziz Merghadi, Ataollah Shirzadi, Hoang Nguyen, Yawar Hussain, Ram Avtar, Yu long Chen, Binh Thai Pham, Hiromitsu Yamagishi, Different sampling strategies for predicting landslide susceptibilities are deemed less consequential with deep learning, Science of the Total Environment, 720, 137320-137350, 2020

11. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Pham Van Hoa, Dinh-An Nguyen, Le Thi Thu Hoa, Qui-Thao Le, Ngoc-Hoan Do, Tran Dinh Bao, Hoang-Bac Bui, Hossein Moayedi, A Comparative Study of Empirical and Ensemble Machine Learning Algorithms in Predicting Air Over-pressure in Open-Pit Coal Mine, Acta Geophysica, 68, 325-336, 2020

12. Dieu Tien Bui, Hossein Moayedi, Bahareh Kalantar, Abdolreza Osouli, Biswajeet Pradhan, Hoang Nguyen and Ahmad Safuan A Rashid, A Novel Swarm Intelligence—Harris Hawks Optimization for Spatial Assessment of Landslide Susceptibility, Sensors, 19, 16, 3590-3612, 2019

13. Dieu Tien Bui, Hossein Moayedi, Mu’azu Mohammed Abdullahi, Ahmad Safuan A Rashid and Hoang Nguyen, Prediction of Pullout Behavior of Belled Piles through Various Machine Learning Modelling Techniques, Sensors, 19, 17, 3618-3643, 2019

14. Dieu Tien Bui, Mu’azu Mohammed Abdullahi, Soheil Ghareh, Hossein Moayedi, Hoang Nguyen, Fine-tuning of neural computing using whale optimization algorithm for predicting compressive strength of concrete, Engineering with Computers, DOI: 10.1007/s00366-019-00850-w, 1-12, 2019

15. Hossein Moayedi, Hoang Nguyen, Loke Kok Foong, Nonlinear evolutionary swarm intelligence of grasshopper optimization algorithm and gray wolf optimization for weight adjustment of neural network, Engineering with Computers, DOI: 10.1007/s00366-019-00882-2, 1-12, 2019

16. Hossein Moayedi, Abdolreza Osouli, Dieu Tien Bui, Loke Kok Foong, Hoang Nguyen, Bahareh Kalantar, Two novel neural-evolutionary predictive techniques of dragonfly algorithm (DA) and biogeography-based optimization (BBO) for landslide susceptibility analysis, Geomatics, Natural Hazards and Risk, 10, 01, 2429-2453, 2019

17. Wensheng Liu, Hossein Moayedi, Hoang Nguyen, Zongjie Lyu, Dieu Tien Bui, Proposing two new metaheuristic algorithms of ALO-MLP and SHO-MLP in predicting bearing capacity of circular footing located on horizontal multilayer soil, Engineering with Computers, 28, 1385-1401, 2019

18. Xuan-Nam Bui, Mohammed Abdullahi Muazu, Hoang Nguyen, Optimizing Levenberg-Marquardt back-propagation technique in predicting factor of safety of slopes after two dimensional OptumG2 Analysis, Engineering with Computers, DOI: 10.1007/s00366-019-00741-0, 2019

19. Hoang Nguyen, Carsten Drebenstedt, Xuan-Nam Bui, Dieu Tien Bui, Prediction of Blast-induced Ground Vibration in an Open-pit Mine by a Novel Hybrid Model Based on Clustering and Artificial Neural Network, Nature Resources Research, DOI: 10.1007/s11053-019-09470-z, 2019

20. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui, Dao Trong Cuong, Developing A XGBoost Model to Predict Blast-Induced Peak Particle Velocity in Open Cast Mine. A Case Study, Acta Geophysica, DOI: 10.1007/s11600-019-00268-4, 2019

21. Hossein Moayed, Ahmad Safuan A Rashid, Mohammed Abdullahi Muazu, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Dieu Tien Bui, Prediction of ultimate bearing capacity through various novel evolutionary and neural network models, Engineering with Computers, DOI: 10.1007/s00366-019-00723-2, 2019, 2019

22. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Ngoc-Luan Mai, A new soft computing model for estimating and controlling blast-produced ground vibration based on Hierarchical K-means clustering and Cubist algorithms, Applied Soft Computing, 2019

23. Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Hai-An Le, Hoang-Bac Bui, Ngoc-Hoan Do, Prediction of Blast-induced Air Over-pressure in Open-Pit Mine: Assessment of Different Artificial Intelligence Techniques, Natural Resources Research, 1-21, 2019

24. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Predicting Blast-Induced Air Overpressure: A Robust Artificial Intelligence System Based on Artificial Neural Networks and Random Forest, Natural Resources Research, 1-15, 2018

25. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui, Ngoc-Luan Mai, A Comparative Study of Artificial Neural Networks in Predicting Blast-Induced Air Overpressure at Deo Nai Open Pit Coal Mine, Vietnam, Neural Computing and Applications, 1-17, 2018

Bài báo tạp chí Scopus

1. Qui-Thao LE, Hoang NGUYEN, Nga NGUYEN, Dinh-Hieu VU, Hoa Thu-Thi LE, Anh Thuc-Thi NGUYEN, Xuan-Nam BUI, Research on Suitable Mining Technology for Placer Titanium Mines in Vietnam, Inzynieria Mineralna, http://doi.org/10.29227/IM-2020-02-11, 2020

2. Xuan-Nam Bui, Hoang-Bac Bui, Hoang Nguyen, A Review of Artificial Intelligence Applications in Mining and Geological Engineering, Xuan-Nam Bui et al. (Eds.): Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1 (indexed by Scopus), https://doi.org/10.1007/978-3-030-60839-2_11, 2020

3. Quang-Hieu Tran, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Carsten Drebenstedt, Belin Vladimir Arnoldovich, Victor Atrushkevich et al., Evaluating the Effect of Meteorological Conditions on Blast-Induced Air Over-Pressure in Open Pit Coal Mines, Xuan-Nam Bui et al. (Eds.): Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1 (indexed by Scopus), https://doi.org/10.1007/978-3-030-60839-2_11, 2020

4. Won-Ho Heo, Jung-hun Kim, Van-Duc Nguyen, Quang-Hieu Tran, Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui et al., Development of a Blasting Vibration Monitoring System Based on Tri-axial Acceleration Sensor for Wireless Mesh Network Monitoring, Xuan-Nam Bui et al. (Eds.): Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1 (indexed by Scopus), https://doi.org/10.1007/978-3-030-60839-2_11, 2020

5. Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Carsten Drebenstedt, Hai-Van Thi Tran, Ngoc-Bich Nguyen, Xuan-Cuong Cao et al., Utilizing a Novel Artificial Neural Network-Based Meta-heuristic Algorithm to Predict the Dust Concentration in Deo Nai Open-Pit Coal Mine (Vietnam), Xuan-Nam Bui et al. (Eds.): Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1 (indexed by Scopus), https://doi.org/10.1007/978-3-030-60839-2_11, 2020

6. Van-Duc Nguyen, Chang-Woo Lee, Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Quang-Hieu Tran, Nguyen Quoc Long et al., Evaluating the Air Flow and Gas Dispersion Behavior in a Deep Open-Pit Mine Based on Monitoring and CFD Analysis: A Case Study at the Coc Sau Open-Pit Coal Mine (Vietnam), Xuan-Nam Bui et al. (Eds.): Proceedings of the International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, ISRM 2020 - Volume 1 (indexed by Scopus), https://doi.org/10.1007/978-3-030-60839-2_12, 2020

7. Bui Xuan Nam, Nguyen Hoang, Tran Quang Hieu, Bui Hoang Bac, Nguyen Quoc Long, Nguyen Dinh An, Le Thi Thu Hoa, Pham Van Viet, A Lasso and Elastic-Net Regularized Generalized Linear Model for Predicting Blast-Induced Air Over-pressure in Open-Pit Mines, Inzynieria Mineralna, 21, 8-20, 2019

8. Nguyen Hoang, Bui Xuan Nam, Tran Quang Hieu, Nguyen Quoc Long, Vu Dinh Hieu, Pham Van Hoa, Le Qui Thao, Nguyen Phu Vu, Developing an Advanced Soft Computational Model for Estimating Blast-Induced Ground Vibration in Nui Beo Open-pit Coal Mine (Vietnam) Using Artificial Neural Network, Inzynieria Mineralna, 21, 58-73, 2019

9. 1. Michał Buczek, Nguyen Quoc Long, Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Application of Knothe-Budryk Theory and Rigid Body Condition for Assessment of Subsidence, Journal "Sustainable Development of Mountain Territories", DOI: 10.21177/1998-4502-2018-10-4–595–605, 595-605, 2018

10. Bui Xuan Nam, Lee Changwoo, Nguyen Quoc Long, Adeel Ahmad, Cao Xuan Cuong, Nguyen Viet Nghia, Le Van Canh, Nguyen Hoang, Le Qui Thao, Duong Thuy Huong, Nguyen Van Duc, Use of Unmanned Aerial Vehicles for 3D topographic Mapping and Monitoring the Air Quality of Open-pit Mines, Inzynieria Mineralna, 44, 02, 222-238, 2019

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Hoang Nguyen, Support Vector Regression Approach for Predicting Blast-induced Ground Vibration: A Case Study in an Open-Pit Coal Mine of Vietnam, Springer Nature Applied Sciences, 01, 283, DOI: 10.1007/s42452-019-0295-9, 2019

2. Hoang Nguyen, Xuan-Nam Bui, Quang-Hieu Tran, Thao-Qui Le, Ngoc-Hoan Do, Le Thi Thu Hoa, Evaluating and Predicting Blast-Induced Ground Vibration in Open Cast Mine Using Artificial Neural Network: A Case Study in Vietnam, Springer Nature Applied Sciences, 2018

3. Le Thi Thu Hoa, Jaroonpattanapong Pirat, Xuan-Nam Bui, Pham Van Viet, Nguyen Hoang, Approach of recovering thin coal seams, "Mining Science and Technology", Moscow, NUST "MISiS", 16-22, 2018

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Trần Quang Hiếu, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Quốc Long, Đánh giá khả năng áp dụng một số công nghệ và thiết bị tiên tiến cho các mỏ khai thác lộ thiên ở Việt Nam, Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (Chuyên đề: 55 đào tạo ngành Khai thác mỏ lộ thiên), 05, 61, 16-32, 2020

2. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Lê Thị Hương Giang, Mô hình dự báo chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên dựa trên phương pháp lập trình di truyền, Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất (Chuyên đề: 55 đào tạo ngành Khai thác mỏ lộ thiên), 05, 61, 107-116, 2020

3. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Lê Thị Thu Hoa, Lê Quí Thảo, Mô hình mạng nơ-ron nhân tạo và mô hình thực nghiệm để dự báo sóng chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 06, 23-28, 2019

4. Nguyễn Hoàng, Ứng dụng thuật toán hồi quy véc tơ hỗ trợ để dự báo sóng chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên: Một so sánh, đánh giá với phương pháp thực nghiệm, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, 06/2018, 24-29, 2018

5. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Tuấn Thành, Nguyễn Tuấn Anh, So sánh hiệu quả giữa thuật toán hồi quy tuyến tính và hồi quy phi tuyến tính trong dự báo sóng chấn động nổ mìn trên mỏ than Núi Béo – Quảng Ninh, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Số 02/2018, 78-84, 2018

6. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Hoàng, Đánh giá khả năng sử dụng mạng nơ-ron nhân tạo dự báo sóng chấn động nổ mìn cho mỏ lộ thiên, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Số 01/2018, 60-66, 2018

7. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Lê Thị Thu Hoa, Nhữ Văn Phúc, Mô hình dự báo ô nhiễm bụi và không khí cho mỏ quặng titan sa khoáng Thanh Tâm - Quảng Trị, Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Mỏ - Địa chất, Số 06/2017, 260-270, 2017

8. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Ứng dụng thuật toán rừng ngẫu nhiên để dự báo sóng va đập không khí sinh ra do nổ mìn trên mỏ than Đèo Nai, Quảng Ninh, Tạp chí Công nghiệp mỏ, Số 06/2017, 47-53, 2017

9. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Ngọc Khánh, Sử dụng mô hình ARIMA để dự báo giá bán than phục vụ công tác lập kế hoạch khai thác cho các mỏ than lộ thiên Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, Số 05/2017, 58-61, 2017

10. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Ứng dụng phương pháp số nhỏ nhất trong bảng để giải bài toán vận tải hở trên các mỏ lộ thiên ở Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3/2017, 24-27, 2017

11. Đoàn Trọng Luật, Nguyễn Hoàng, Sự phối hợp giữa máy xúc và ô tô tại một số mỏ than lộ thiên lớn vùng Cẩm Phả - Những bất cập và hướng khắc phục, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2/2016, 6-10, 2016

12. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Ứng dụng bài toán Bousinessq để xác định các thông số của đầu đập thủy lực khi phá vỡ đất đá trên mỏ lộ thiên, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4/2015, 21-25, 2015

13. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Bài toán xác định chi phí vòng đời của các thiết bị vận tải trên mỏ lộ thiên, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4/2015, 96-100, 2015

14. Nguyễn Hoàng, Lê Thị Thu Hoa, Lê Quí Thảo, Giải pháp ổn định bờ mỏ cho một số mỏ khai thác quặng titan sa khoáng khu vực Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 3/2015, 29-32, 2015

15. Nguyễn Hoàng, Nghiên cứu xác định các đặc tính cơ lý của đất đá khi sử dụng đầu đập thủy lực để phá vỡ trực tiếp trên tầng trong khai thác mỏ lộ thiên, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 2/2013, 11-14, 2013

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Xuan-Nam Bui, Hoang Nguyen, Nguyen Quoc Long, Qui Thao Le, Carsten Drebenstedt, Applying Artificial Intelligence Techniques for Prediction of Blast-induced Ground Vibration and Air Over-pressure at Deo Nai Open-Pit Coal Mine, International Conference "Innovations for a responsible extraction of raw materials in opencast mining“, 164-195, 2019

2. Nguyen Hoang, Bui Xuan Nam, Simulation on rock breaking process of hydraulic breaker while breaking on the bench in surface mines according to the Bousinessq mathematical results, International Workshop on Advances in Surface Mining for Environment Protection and Sustainable Development, 109-114, 2015

3. Le Qui Thao, Vu Dinh Hieu , Nguyen Hoang, Nguyen Xuan Quang, Using dredger for mining titanium placer in red sand strata in Ninh Thuan and Binh Thuan provinces of Vietnam, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 158-164, 2014

4. Do Ngoc Hoan, Nguyen Hoang, Nguyen Thi Thuc Anh, Tran Anh Dung, Pham Ngoc Hoang, Influences radioactive in exploration titanium in Binh Dinh province, Vietnam, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 556-559, 2014

5. Nguyen Hoang, Doan Trong Luat, Le Qui Thao, Do Ngoc Hoan, Pham Van Viet, Determination of shovel-truck productivities in open-pit mines, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 103-108, 2014

6. Le Thi Minh Hanh, Nguyen Tam Tinh, Bui Xuan Nam, Pham Van Hoa, Nguyen Hoang, Application of Goldsim simulation for mine water balance and waste management modeling, The 3rd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, Vung Tau, 92-97, 2014

7. Le Qui Thao, Nguyen Hoang, Pham Van Viet, Tran Dinh Bao, An Overview of Titanium Placer in Middle of Vietnam, ASEAN++2013: Moving Forward (The 11th International Conference on Earth Resources Technology, The 8th International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering), Chiangmai, Thailand, , 2013

8. Bui Xuan Nam, Luu Van Thuc, Vu Dinh Hieu, Le Qui Thao, Nguyen Hoang, Use of combined transportation for deep surface coal mines in Quang Ninh, Vietnam, The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, 80-85, 2012

9. Do Ngoc Tuoc, Nguyen Phu Vu, Pham Van Viet, Nguyen Hoang, Le Thi Minh Hanh, Selection on suitable hauling method of waste rocks for Deo Nai coal mine, The 2nd International Conference on Advances in Mining and Tunneling, 105-108, 2012

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Bui Xuan Nam, Nguyen Hoang, Tran Quang Hieu, Nguyen Dinh An, Le Qui Thao, Utilizing the Lasso and Elastic-Net regularized generalized linear model for predicting blast-induced ground vibration in open-pit mines, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020), Hà Nội, 11-12-2020, 27-32, 2020

2. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Nguyễn Đình An, Phạm Văn Hòa, Nghiên cứu phát triển quần thể mạng nơ-ron nhân tạo dự báo chấn động nổ mìn cho mỏ than Đèo Nai, Quảng Ninh, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020), Hà Nội, 11-12-2020, 19-26, 2020

3. Lê Quí Thảo, Bùi Xuân Nam, Lê Thị Thu Hoa, Phạm Văn Việt, Nguyễn Hoàng, Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng sét tới mức độ thấm nước trong moong khai thác Titan sa khoáng ven biển Việt Nam, HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020), Hà Nội, 11-12-2020, 51-56, 2020

4. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Phát triển mô hình hồi quy véc tơ hỗ trợ trong dự đoán mức độ đập vỡ đất đá trên mỏ lộ thiên, Hội nghị Khoa học Trái đất và Tài nguyên với phát triển bền vững – ERSD 2018, , 2018

5. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Trần Quang Hiếu, Lê Thị Thu Hoa, Lê Quí Thảo, So sánh hiệu quả giữa mô hình mạng nơ-ron nhân tạo và mô hình thực nghiệm trong dự báo sóng chấn động nổ mìn trên mỏ lộ thiên, Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 25, 177-182, 2018

6. Đoàn Trọng Luật, Bùi Xuân Nam, Nguyễn Hoàng, Nghiên cứu thuật toán xếp hàng và khả năng ứng dụng của nó trên các mỏ lộ thiên ở Việt Nam, Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 25. Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam, 288-294, 2016

7. Đỗ Ngọc Hoàn, Nguyễn Hoàng, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Thị Thục Anh, Đánh giá ảnh hưởng của phóng xạ khi khai thác quặng graphit khu vực Yên Thái, tỉnh Yên Bái, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 24, Hội KH&CN Mỏ Việt Nam, 124-128, 2014

8. Nguyễn Hoàng, Đỗ Ngọc Hoàn , Lê Thị Minh Hạnh, Đoàn Trọng Luật, Nghiên cứu mối quan hệ giữa kích thước của cục đá nổ mìn với các khâu xúc bốc và vận tải trên mỏ lộ thiên, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 24, Hội KH&CN Mỏ Việt Nam, 107-114, 2014

9. Đỗ Ngọc Hoàn, Vũ Đình Hiếu, Nguyễn Hoàng, Đặng Thị Hải Yến, Tính toán mô phỏng phát tán bụi do hoạt động nổ mìn trong trong khai thác mỏ apatit Gia Phú - Lào Cai, Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 23, Hội Khoa học và công nghệ mỏ Việt Nam, Hà Nội - Việt Nam, 448-453, 2012

10. Lê Thị Thu Hoa, Nguyễn Hoàng, Trần Quang Hiếu, Trần Đình Bão, Lê Thị Minh Hạnh, Nghiên cứu xây dựng các sơ đồ xúc bằng máy xúc thủy lực gàu ngược đảm bảo khả năng chọn lọc cao khi khai thác các vỉa than mỏng có cấu trúc phức tạp vùng Quảng Ninh, Hội nghị khoa học kỹ thuật mỏ toàn quốc lần thứ 23, Hội KH&CN Mỏ Việt Nam, 223-228, 2012

11. Bùi Xuân Nam, Nguyễn Hoàng, Đỗ Ngọc Hoàn, Xây dựng hệ thống mô phỏng ảo phục vụ công tác đào tạo trong ngành mỏ, Hội nghị KHKT mỏ toàn quốc lần thứ 23, 102-106, 2012

Bài báo hội nghị trường

1. Nguyễn Hoàng, Bùi Xuân Nam, Vũ Đình Hiếu, Lê Thị Thu Hoa, Đỗ Ngọc Hoàn, Nghiên cứu lựa chọn phương án cải tạo, phục hồi môi trường hợp lý cho mỏ đá hoa trắng Châu Cường - Nghệ An sau khi kết thúc khai thác, Hội nghị Khoa học lần thứ 23 Trường ĐH Mỏ - Địa chất. Hà Nội - Việt Nam, 103-110, 2014

2. Đỗ Ngọc Hoàn, Nguyễn Hoàng, Đặng Thị Hải Yến, Tính toán sự phát tán bụi do hoạt động vận tải bằng ô tô tại các mỏ lộ thiên lớn khu vực Cẩm Phả tới khu dân cư, Hội nghị khoa học lần thứ 20, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 142, 2012