Văn phòng: Ký túc xá khu A Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: Khu A: 0243.8388019, Khu B: 0243.2121595

Email: yte@humg.edu.vn

Chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế

1. Chức năng:

Tổ chức và quản lý công tác bảo vệ, giáo dục chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học.

2. Nhiệm vụ:

a) Xây dựng nội dung và dự trù kinh phí hoạt động của Trạm Y tế trong năm học, từng khóa học.

b) Phối hợp với Phòng Tổ chức - Cán bộ tổ chức khám sức khỏe định kỳ và thực hiện các chế độ về y tế nói chung cho cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định.

c) Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên tổ chức khám sức khỏe định kỳ và thực hiện các chế độ về y tế nói chung cho người học theo quy định.

d) Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe của cán bộ, viên chức, người lao động và người học.

e) Sơ cứu, cấp cứu, khám chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu; chuyển bệnh nhân kịp thời và đúng tuyến đối với trường hợp cần thiết hoặc vượt quá khả năng chuyên môn của Trạm.

f) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tuyên truyền, giáo dục, tư vấn cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học các vấn đề liên quan đến sức khỏe, thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế, cấp thẻ bảo hiểm y tế; xác nhận tình trạng sức khỏe và cấp giấy nghỉ ốm cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học.

g) Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch, bệnh, tật học đường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và các hoạt động khác về y tế trường học.

h) Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

i) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong Trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

j) Quản lý cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc của Trạm Y tế theo quy định của ngành Y tế và của Trường.

k) Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

3. Trạm Y tế được sử dụng con dấu riêng theo quy định để giao dịch trong phạm vi công tác chuyên môn.

4. Nhiệm vụ khác: 

- Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Trường triển khai các hoạt động chuyên môn và quản lý liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được quy định cụ thể cho mỗi đơn vị trong Quy định này, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Trường.

- Thường xuyên rà soát và cập nhật các văn bản pháp luật để triển khai thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị theo đúng quy định; chủ động, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ trình Hiệu trưởng ban hành nhằm chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ động ra các quyết định quản lý, điều hành nếu được ủy quyền.

- Đề xuất với Hiệu trưởng kế hoạch năm, quý, tháng, tuần; phương án thực hiện các kế hoạch; và giải quyết các công việc đối nội, đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Quản lý, theo dõi, tổng hợp và giải quyết công tác chuyên môn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ và quyền được giao.

- Thực hiện công tác lưu trữ theo quy định tất cả các văn bản do đơn vị làm đầu mối thực hiện và các văn bản khác (bản cứng và bản mềm) liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Hướng dẫn, giúp đỡ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các công tác nghiệp vụ đối với các đơn vị thuộc Trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác để thực hiện tốt công việc của Trường. Quản lý trực tiếp và toàn diện cán bộ, viên chức và người lao động của đơn vị.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức trong đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ và đáp ứng các yêu cầu phát triển của Trường.

- Quản lý, sử dụng tài sản được giao một cách an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

- Xây dựng và văn bản hóa quy trình giải quyết các công việc được giao theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Chủ trì và làm đầu mối phối hợp với Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp tổ chức các sự kiện của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị.

- Ngoài nhiệm vụ chung được quy định tại Điều này, các đơn vị chức năng còn có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được quy định riêng cho mỗi đơn vị trong Quy định này và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng trường (HĐT) và Ban Giám hiệu (BGH) chỉ đạo.