Giai đoạn 2016-2020

03/06/2020

Bằng sở hữu trí tuệ do các cá nhân, tập thể cán bộ HUMG tham gia đăng ký giai đoạn từ năm 2016-2020

TT Tên sở hữu trí tuệ Cán bộ HUMG tham gia  Năm đăng ký Tải xuống
1 Quy trình xử lý nước thải chứa hàm lượng kim loại nặng và sulfat cao bằng cách sử dụng đá vôi, mùn cưa đã thủy phân và thực vật thủy sinh TS Nguyễn Hoàng Nam (thành viên) 2017 Tại đây
2 Sáng chế "Hệ thống và phương pháp giám sát và kiểm soát chất lượng không khí" GS.TS Bùi Xuân Nam 2019 Tại đây

KHCN