Kế hoạch học tập Kỳ 2 năm học 2014-2015-Bổ sung, Khóa 57, 58 & 59 tại các cơ sở đào tạo

13/04/2015

Căn cứ vào chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2014 - 2015, trường Đại học Mỏ-Địa chất xây dựng lịch kế hoạch giảng dạy Kỳ 2 các lớp Khóa K57&58, hệ "Vừa làm vừa học, năm học 2014 - 2015. Vậy nhà trường thông báo để các đơn vị trong trường, sinh viên các lớp và các bộ phận liên quan được biết và thực hiện.

Chi tiết xem trong các File đính kèm sau đây:

File đính kèm