Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Văn phòng: Nhà C 12 tầng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Fax: +84.24.38389633

Email: vanphongdangdoan@humg.edu.vn


Phòng Hợp tác Quốc tế

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Fax: +84.24.38389633

Email: hoptacquocte@hum.edu.vn


Văn Phòng Đại Diện

Văn phòng: Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: vanphongdaidien@humg.edu.vn


Văn phòng Chương trình tiên tiến

Văn phòng: Phòng 900, nhà C 12 tầng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.6328.4518

Fax: 043 7525251

Email: cttt.lochoadau@humg.edu.vn


Ban Quản lý các dự án

Văn phòng: Tầng 1 nhà A, khu A Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38386436

Fax: 024.38389633


Ban Thanh tra nhân dân

Văn phòng: Tầng 3 nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Email: thanhtranhandan@humg.edu.vn


Trung tâm Dịch vụ

Văn phòng: Tầng 1 Nhà A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 37520006

Fax: 024.38389633

Email: hotrosinhvien@humg.edu.vn


TT Phân tích, thí nghiệm công nghệ cao

Văn phòng: Nhà E, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38389633

Fax: 024.38398633


TT Thông tin - Thư viện

Văn phòng: Tầng 1,2,3 nhà C5 tầng

Địa chỉ: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 8385094; 024 .22199273

Email: trungtamtttv@humg.edu.vn; thuvien@humg.edu.vn

Website: lic.humg.edu.vn;


TT Ngoại ngữ - Tin học

Văn phòng: Phòng 403, nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3752.5831

Fax: 024.3752.5831

Email: cfi@humg.edu.vn