Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

Văn phòng: Phòng A113, Tầng 1, Nhà A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.37.522.262

Fax: 024.38.389.633

Email: congtacsinhvien@humg.edu.vn


Phòng Cơ sở vật chất

Văn phòng: Tầng 2, Phòng 212 nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38386435/ 024.3838.3312

Email: phongcosovatchat@humg.edu.vn


Phòng Đào tạo Đại học

Văn phòng: Phòng 203 nhà C12 tầng

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3838.6214

Email: phongdaotao@humg.edu.vn


Phòng Đào tạo Sau đại học

Văn phòng: Tầng 3, nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3838.6438

Fax: 024. 3752.5336

Email: saudaihoc@humg.edu.vn


Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục

Văn phòng: Phòng F107 Nhà F, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3219.1621

Fax: 024.38389633

Email: khaothi@humg.edu.vn


Phòng Hành chính - Tổng hợp

Văn phòng: Tầng 1 Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3838.9633

Fax: 024.3838.9633

Email: hanhchinhtonghop@humg.edu.vn


Phòng Hợp tác Quốc tế

Văn phòng: Tầng 2,3 Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84.24.38389633

Fax: +84.24.38389633

Email: hoptacquocte@humg.edu.vn; ic@humg.edu.vn


Phòng Khoa học - Công nghệ

Văn phòng: Phòng 307, tầng 3 - Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Địa chỉ: Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3838.6437 và 024.3752.0834

Fax: +842 43 7520834

Email: khoahoccongnghe@humg.edu.vn


Phòng Kế hoạch Tài chính

Văn phòng: Tầng 3, nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38.386.440 - 024.37520541

Email: kehoachtaichinh@humg.edu.vn


Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp

Văn phòng: Phòng 105, Nhà F, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38.38.67.39

Fax: 024.38.389.633

Email: qhccdn@humg.edu.vn