Văn phòng: Phòng 306 nhà C12 tầng

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024 38.386.439

Fax: 024.38.398.633

Email: tochuccanbo@humg.edu.vn

Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác tổ chức, xây dựng, kiện toàn, nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý và đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách của Nhà nước và quy định của Trường đối với cán bộ, viên chức và người lao động; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện các hoạt động của Trường theo nội dung, phạm vi, kế hoạch do Hiệu trưởng duyệt và theo quy định của Luật Thanh tra; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhiệm vụ:

Phòng Tổ chức - Cán bộ có 3 bộ phận chuyên môn: Bộ phận Tổ chức - Cán bộ; Bộ phận Chế độ, chính sách; Bộ phận Thanh tra. Nhiệm vụ và quyền cụ thể của từng Bộ phận chuyên môn như sau:

a) Bộ phận Tổ chức - Cán bộ

 • Chủ trì xây dựng dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và mối quan hệ giữa các đơn vị thuộc Trường; thực hiện quy trình thành lập và giải thể các đơn vị, tổ chức trực thuộc Trường.
 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành các quy định nội bộ để điều chỉnh, điều hành, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Trường.
 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch về cơ cấu đội ngũ cán bộ, viên chức; lập kế hoạch nhu cầu biên chế, phân phối chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị.
 • Lập kế hoạch, quản lý và thực hiện quy trình tuyển dụng, chuyển chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm các chức danh theo quy định; thôi việc, chuyển công tác đối với giảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động.
 • Cử và quản lý cán bộ đi công tác, học tập ở trong và ngoài nước, tiếp nhận cán bộ về Trường theo quy định.
 • Xét kéo dài thời gian công tác đối với cán bộ, viên chức đã đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.
 • Chủ trì chuẩn bị nhân sự trình Hiệu trưởng quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức vụ; luân chuyển, luân phiên, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác; thành lập, kiện toàn các Hội đồng, Ban tư vấn, Ban giúp việc, Tiểu ban giúp việc, Tổ công tác của Trường, đề án; điều động người tham gia các kỳ thi tuyển sinh.
 • Xây dựng, quản lý và thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn trường.
 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện quy trình thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp, xét đạt chuẩn chức danh GS, PGS, danh hiệu NGND, NGƯT ở cấp Trường.
 • Quản lý và triển khai thực hiện công tác công khai tài sản của cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng kê khai.
 • Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức và người lao động của Trường; quản lý các hợp đồng có sử dụng nhân sự ngoài Trường để thực hiện các nhiệm vụ của Trường; quản lý và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng thỉnh giảng.
 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện công tác quản lý, đánh giá, xét kỷ luật cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Trường.

b) Bộ phận Chế độ, chính sách

Chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan quản lý, xét duyệt, thực hiện và đảm bảo các chế độ chính sách đối với cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định của Trường và của pháp luật. Cụ thể là:

 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý, xét duyệt và thực hiện chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn và bảo hộ lao động, hưu trí và các chế độ chế độ chính sách khác cho cán bộ, viên chức và người lao động.
 • Chủ trì phối phối hợp với phòng Tài vụ và các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện “Quy chế chi tiêu nội bộ” và phân phối các nguồn thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định.

c) Bộ phận Thanh tra

 • Lập kế hoạch giám sát, thanh tra, kiểm tra hàng năm, định kỳ, đột xuất việc thực hiện chính sách, pháp luật và các quy định nội bộ đối với mọi hoạt động của Trường trong phạm vi trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Thực hiện thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng; yêu cầu đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết cho việc thanh tra, cử người giúp việc thanh tra; và qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Hiệu trưởng những vấn đề cần giải quyết, xử lý và những vấn đề cần điều chỉnh, bổ sung trong các quy định quản lý, trong các biện pháp chỉ đạo để tăng cường hiệu quả quản lý, phòng ngừa tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Trường; trường hợp khẩn cấp, đình chỉ hoạt động gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của cán bộ, viên chức, người lao động và người học hoặc gây ảnh hưởng xấu về mặt chính trị xã hội và phải báo cáo với Hiệu trưởng ngay sau khi xử lý.
 • Kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình việc thực hiện các quy chế, quy định của Trường và của các cấp có thẩm quyền.
 • Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 • Theo dõi, tổng hợp tình hình; thống kê, báo cáo công tác thanh tra cho Hiệu trưởng và các cấp có thẩm quyền theo quy định hiện hành.
 • Kết hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
 • Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của Trường do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.