Văn phòng: Nhà E, khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38389633

Fax: 024.38398633

Chức năng:

Trung tâm Phân tích, Thí nghiệm Công nghệ cao phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, các dịch vụ khoa học công nghệ, các hợp đồng sản xuất trong và ngoài Trường; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhiệm vụ:

  • Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định nội bộ của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của trung tâm.
  • Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động, phương hướng phát triển của Trung tâm.
  • Quản lý và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị và máy móc được trang bị để thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình.
  • Quản lý trực tiếp và toàn diện cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm.
  • Triển khai các dịch vụ đào tạo, khoa học công nghệ và hợp đồng sản xuất với các đơn vị trong và ngoài Trường.
  • Phục vụ sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh thí nghiệm, thực hành theo chương trình đào tạo trên các máy móc được trang bị cho trung tâm.