1. Cơ cấu tổ chức

         Hội đồng trường Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhiệm kỳ 2018 - 2023 được thành lập theo Quyết định số 1833/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hội đồng trường gồm 21 thành viên, bao gồm: Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy trường, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường; Đại diện giảng viên, nghiên cứu viên của một số khoa; Đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 06 thành viên bên ngoài đang hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường.

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023

TT

Họ và tên

Chức vụ/ Chức danh

Đơn vị

1

 Ông Trần Xuân Trường

 Chủ tịch Hội đồng Trường

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

2

 Ông Đỗ Văn Bình

Trưởng khoa Môi trường, TK Hội đồng Trường

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

3

 Ông Trần Thanh Hải

Hiệu trưởng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

4

 Ông Bùi Xuân Nam

Phó Bí thư Đảng ủy Trường, Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

5

 Ông Triệu Hùng Trường

 Phó Hiệu trưởng

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

6

 Ông Hoàng Anh Dũng

Chủ tịch Công đoàn Trường

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

7

 Ông Đặng Quang Hưng

Bí thư Đoàn thanh niên CSHCM Trường

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

8

 Bà Nhữ Thị Kim Dung

Phó Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

9

 Ông Ngô Xuân Thành

Phó Trưởng khoa Khoa học và KT Địa chất

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

10

 Ông Đỗ Ngọc Anh

Trưởng phòng KHCN, Trưởng Khoa Xây dựng...

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

11

 Ông Lê Hồng Anh

Trưởng khoa Công nghệ thông tin 

Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

12  Ông Công Tiến Dũng Phó Trưởng khoa Khoa Khoa học cơ bản Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
13 Ông Nguyễn Ngọc Khánh Trưởng phòng Tổ chức - cán bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
14  Ông Khổng Cao Phong Trưởng Khoa Cơ - Điện Trường Đại học Mỏ - Địa chất 
15  Ông Nguyễn Thế Vinh Trưởng khoa Dầu khí Trường Đại học Mỏ - Địa chất 

16

 Ông Cảnh Chí Dũng    

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ   

 Bộ Giáo dục và Đào tạo  

17  Ông Nguyễn Việt Khoa   Chủ tịch Hội đồng quản trị  Công ty Cổ phần FECON
18  Ông Nguyễn Tiến Cường  Tổng Giám đốc  Công ty TNHHMTV Apatit Việt Nam

19

Ông Nguyễn Quốc Thập  

 Phó Tổng Giám đốc   

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

20

Ông Nguyễn Văn Nguyên

 Phó Tổng cục Trưởng 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản VN 

21

Ông Vũ Thành Lâm  

 Ủy viên Hội đồng thành viên    

Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

       Theo Luật Giáo dục đại học và Điều lệ trường đại học quy định, Hội đồng trường là tổ chức quản trị, đại diện quyền sở hữu của Nhà trường và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và hoạt động của Nhà trường;

2. Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục;

3. Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển của Trường;

4. Quyết nghị về việc thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các tổ chức thuộc Trường;

5. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường, việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của Trường;

6. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình với cơ quan trực tiếp quản lý Trường, cơ quan quản lý Nhà nước về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của Trường;

7. Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên của Hội đồng trường;

8. Thông qua các quy định về: Số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm; việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, phát triển đội ngũ viên chức, nhân viên hợp đồng của Trường;

9. Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết;

10. Yêu cầu hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, chưa được thực hiện đầy đủ theo nghị quyết của Hội đồng trường, nếu có. Nếu Hội đồng trường không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì báo cáo cơ quan trực tiếp quản lý Trường.