Văn phòng: Văn phòng Đảng - Đoàn thể nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: +84.24.38389633

Fax: +84.24.38389633

Email: hoicuugiaochuc@humg.edu.vn

Nhiệm vụ của Hội

1. Tập hợp, đoàn kết đội ngũ cựu giáo chức của Trường nhằm phát huy tiềm năng, trí tuệ đóng góp vào các hoạt động giáo dục - đào tạo của Nhà trường. Đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền về việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục - đào tạo.

2. Đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên; tạo điều kiện để các cựu giáo chức tiếp tục gặp gỡ và giao lưu về nghề nghiệp; chăm sóc, giúp đỡ, tương trợ nhau về tinh thần và vật chất khi gặp khó khăn trong cuộc sống; giữ gìn và phát huy bản chất cách mạng của dân tộc, truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.  

Quyền hạn của Hội

1. Đại diện cho hội viên về quan hệ đối nội, đối ngoại trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội

2. Tham gia góp ý vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật; tham gia các chương trình, dự án, đề tài liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội khi được Nhà trường giao.

3. Được lập quỹ Hội trên cơ sở đóng góp của hội viên, các nguồn tài trợ hợp pháp và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để tạo kinh phí cho hoạt động của Hội.

4. Thực hiện các dịch vụ phục vụ hội viên, công tác từ thiện và phát triển Hội theo quy định của Pháp luật.

5. Tham gia ý kiến vào các quy chế, quy định của Nhà trường và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực của Hội.

Điều kiện trở thành hội viên

Công dân Việt Nam nguyên là nhà giáo, cán bộ, viên chức của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, tán thành Điều lệ Hội, không vi phạm pháp luật của Nhà nước, có sức khỏe và tự nguyện gia nhập Hội đều có thể trở thành hội viên của Hội.

Thủ tục kết nạp hội viên

1. Cá nhân tự nguyện viết đơn gia nhập Hội. Ban Chấp hành Hội xem xét, quyết định kết nạp và cấp thẻ Hội viên. Khi hội viên muốn ra khỏi Hội phải tự đề nghị, được Ban Chấp hành Hội đồng ý và trả lại thẻ hội viên.

2. Ban Chấp hành Hội hướng dẫn thủ tục kết nạp vào Hội và khai trừ hội viên.

Quyền của hội viên

1. Thực hiện quyền dân chủ, bình đẳng khi thảo luận các công việc của Hội, ứng cử, đề cử, bầu các ban lãnh đạo của Hội, phê bình, chất vấn cán bộ lãnh đạo Hội. kiến nghị bãi miễn cán bộ Hội có sai phạm.

2. Yêu cầu Hội can thiệp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng khi bị xâm phạm. Được Hội giúp đỡ khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

3. Tham gia các sinh hoạt tư vấn, hội thảo khoa học và sinh hoạt văn thể do Hội tổ chức.

Nghĩa vụ của hội viên

1. Chấp hành, thực hiện Điều lệ và nghị quyết của Hội; gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước.

2. Tham gia các hoạt động của Hội; thực hiện tốt nhiệm vụ được Hội phân công.

3. Đóng hội phí, tuyên truyền phát triển hội viên mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Hội viên danh dự của Hội

1. Những người nguyên là nhà giáo, cán bộ, viên chức của Trường vì lý do sức khỏe không trực tiếp tham gia hoạt động Hội và tự nguyện xin gia ngập Hội được Hội công nhận là hội viên danh dự của Hội.

2. Hội viên danh dự của Hội được tham dự  Đại hội của Hội, nhưng không tham gia ứng cử và bầu cử vào Ban Chấp hành Hội, không biểu quyết các vấn đề của Hội.

Thẻ hội viên 

Thẻ hội viên do Hội Cựu giáo chức Việt Nam ấn hành và quy định việc cấp phát, quản lý thẻ hội viên theo quy định của pháp luật.