Mail đã xóa và thanh lọc mail

27/03/2017

Thao tác này cần thiết khi hàng ngày nhận được quá nhiều thư quảng cáo, thư mời khiến cho dung lượng mailbox nhanh chóng tăng lên. Tuy nhiên cũng sẽ gây bất tiện khi người dùng xóa nhầm thư và thư đó bị xóa khỏi mailbox khi đăng xuất.

Khôi phục mail đã xóa trong mailbox

27/03/2017

Khôi phục mail đã xóa trong mailbox HUMG khi cần thiết.

Sao lưu dự phòng HUMG mail

25/03/2017

Sao lưu dự phòng dữ liệu của HUMG mail đề phòng trường hợp sự cố dẫn tới mất dữ liệu của email.

Kết nối HUMG mail với Outlook

25/03/2017

Cách kết nối tài khoản Office 365 với Microsoft Outlook 2016

Cách đăng nhập HUMG mail trên web

24/03/2017

Cách đăng nhập email của trường trên web