Thông tư 07 ngày 25/6/2014 của Bộ KHCN

01/01/0001

Thông tư này qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước dưới các hình thức đề tài khoa học và công nghệ (gọi tắt là đề tài); dự án sản xuất thử nghiệm ( gọi tắt là dự án); đề án khoa học; dự án khoa học và công nghệ; chương trình khoa học và công nghệ (gọi tắt là chương trình) chi tiết theo file đính kèm