Danh sách các Chương trình đào tạo

10/05/2019

Chương trình đào tạo 4 năm (CDIO)

(áp dụng cho K63)

 

Chương trình đào tạo 5 năm (2018)

(áp dụng từ K59 đến K62)

 

Chương trình đào tạo 5 năm (2016)

(áp dụng từ K58 đến K61)

 

Chương trình đào tạo 5 năm (2013)

(áp dụng từ K54 đến K57)