Bài báo đăng trên các tạp chí ISI

08/06/2017

Bài báo đăng trên hệ thống ISI của cán bộ Nhà trường

Tra cứu tên tạp chí trong danh mục ISI

06/06/2016

Danh mục ISI gồm các tạp chí khoa học có uy tín trên thế giới. Hiện nay, danh mục ISI đã được hầu hết các tổ chức KHCN (viện nghiên cứu, trường đại học) sử dụng làm nguồn tham khảo chính để đánh giá, xếp hạng năng lực nghiên cứu KHCN của một viện, một trường đại học, một nước, một cá nhân nhà khoa học hay một nghiên cứu sinh. Bài này hướng dẫn cách tra cứu tên các tạp chí trong danh mục ISI.