Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2014-02-21 do TS Nguyễn Quốc Phi làm chủ nhiệm

29/05/2017

Trường Đại học Mỏ - Địa chất tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2014-02-21

Phát hiện của các nhà khoa học Đan Mạch và Việt Nam đã giải đáp bí ẩn của nhiễm mặn trong nước dưới đât

18/05/2017

Phát hiện của các nhà khoa học Đan Mạch và Việt Nam đã giải đáp bí ẩn của nhiễm mặn trong nước dưới đât

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài độc lập cấp Nhà nước

16/05/2017

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài Độc lập cấp Nhà nước, mã số ĐTĐL.2008T/01.

Báo cáo số liệu KH&CN năm 2017 và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018

29/03/2017

Báo cáo số liệu KH&CN năm 2017 và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2013-02-11 do TS Trần Thùy Dương làm chủ nhiệm

28/02/2017

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2013-02-11 do TS Trần Thùy Dương làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài Hợp tác Quốc tế song phương mã số 01/2012/HĐ-HTQTSP do GS.TS Lê Khánh Phồn làm chủ nhiệm

27/02/2017

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài Hợp tác quốc tế song phương mã số 01/2012/HĐ – HTQTSP do GS.TS Lê Khánh Phồn làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2014-02-17 do TS Phạm Văn Luận làm chủ nhiệm

20/02/2017

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2014-02-17 do TS Phạm Văn Luận làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2014-02-20 do TS Nguyễn Thế Vinh làm chủ nhiệm

09/01/2017

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2014-02-20 do TS Nguyễn Thế Vinh làm chủ nhiệm

Hướng dẫn các đơn vị Báo cáo kết quả hoạt động NCKH- Triển khai công nghệ năm 2016

06/01/2017

Báo cáo kết quả hoạt động NCKH- Triển khai công nghệ năm 2016