Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2013-02-13 do ThS Phạm Thị Vân Anh làm chủ nhiệm

16/10/2017

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài NCKH cấp Bộ mã số B2013-02-13 do ThS Phạm Thị Vân Anh làm chủ nhiệm

Kiểm tra tiến độ đề tài NCKH các cấp thực hiện trong năm 2017

16/10/2017

Kiểm tra tiến độ đề tài NCKH các cấp thực hiện trong năm 2017

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2017 mã số T17-25 do TS Bùi Ngọc Quý làm chủ nhiệm

09/10/2017

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2017 mã số T17-25 do TS Bùi Ngọc Quý làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2017 mã số T17-14 do ThS Nguyễn Tài Tiến làm chủ nhiệm

09/10/2017

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2017 mã số T17-14 do ThS Nguyễn Tài Tiến làm chủ nhiệm

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2017 mã số T17-13 do TS Trần Tuấn Minh làm chủ nhiệm

09/10/2017

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Cơ sở năm 2017 mã số T17-13 do TS Trần Tuấn Minh làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2014-02-19 do PGS.TS Lê Hải An làm chủ nhiệm

05/10/2017

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2014-02-19 do PGS.TS Lê Hải An làm chủ nhiệm

Thông báo chuẩn bị kiểm tra tiến độ đề tài NCKH các cấp thực hiện trong năm 2017

23/09/2017

Thông báo chuẩn bị kiểm tra tiến độ đề tài NCKH các cấp thực hiện trong năm 2017

Danh mục các công trình Khoa học công bố năm 2016

13/09/2017

Danh mục các công trình Khoa học công bố năm 2016

Danh mục các công trình Khoa học công bố năm 2015

13/09/2017

Danh mục các công trình Khoa học công bố năm 2015

Danh mục các công trình Khoa học công bố năm 2014

13/09/2017

Danh mục các công trình Khoa học công bố năm 2014