Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2014-02-17 do TS Phạm Văn Luận làm chủ nhiệm

20/02/2017

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2014-02-17 do TS Phạm Văn Luận làm chủ nhiệm

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2014-02-20 do TS Nguyễn Thế Vinh làm chủ nhiệm

09/01/2017

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KHCN cấp Bộ mã số B2014-02-20 do TS Nguyễn Thế Vinh làm chủ nhiệm

Hướng dẫn các đơn vị Báo cáo kết quả hoạt động NCKH- Triển khai công nghệ năm 2016

06/01/2017

Báo cáo kết quả hoạt động NCKH- Triển khai công nghệ năm 2016

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN mã số B2014-02-18

04/01/2017

Nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN B2014-02-18 do TS Nguyễn Văn Sáng làm chủ nhiệm