Văn phòng: Tầng 1 Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3838.9633

Fax: 024.3838.9633

Email: hanhchinhtonghop@humg.edu.vn

Chức năng:

Giúp Ban Giám hiệu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Nhà trường; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật và cung cấp kịp thời thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám hiệu.

Chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý công tác hành chính, tổng hợp, kế hoạch, pháp chế, văn thư - lưu trữ, lễ tân, thi đua khen thưởng, gắn kết và điều phối hoạt động của các đơn vị trong Trường theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhiệm vụ:

Phòng Hành chính - Tổng hợp có 4 bộ phận chuyên môn: Bộ phận Hành chính; Bộ phận Tổng hợp, kế hoạch; Bộ phận Pháp chế; Bộ phận Thi đua, khen thưởng. Nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận chuyên môn như sau:

Bộ phận Hành chính

 • Là đầu mối quản lý, khai thác hệ thống thông tin quản lý văn bản, điều hành và tác nghiệp, chịu trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị khác trong Trường triển khai hệ thống này.
 • Tiếp nhận công văn, thư báo, tài liệu đi và đến; chuyển văn bản đến các đơn vị chức năng liên quan để xử lý và thực hiện.
 • Tổng kết, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác văn phòng cho các đơn vị trong Trường.
 • Đảm bảo điều kiện làm việc, phương tiên đi lại phục vụ hoạt động và công tác của Ban Giám hiệu.
 • Quản lý con dấu của Trường, lưu trữ tài liệu theo đúng quy định của Nhà nước; cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, viên chức đi công tác; ký xác nhận cho khách đến công tác và lưu trú tại Trường.
 • Quản lý, sử dụng các phòng họp, phòng khánh tiết của Trường; tổ chức tiếp khách, hướng dẫn khách đến làm việc với Trường; chủ trì việc tổ chức và làm thư ký các cuộc họp, hội nghị cán bộ, viên chức cấp Trường.
 • Thực hiện sao y bản chính các tài liệu, văn bằng, chứng chỉ… do Trường ban hành.
 • Tổ chức các sự kiện: Họp giao ban Ban Giám hiệu hàng tuần; họp triển khai công tác hàng tháng; hội nghị liên tịch hàng quý; hội nghị cán bộ, viên chức và hội nghị đối thoại với người học hàng năm; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung và thư ký các cuộc họp của Hiệu trưởng và của Trường; giúp Hiệu trưởng tổ chức tiếp nhận ý kiến phản ánh của cán bộ, viên chức, người lao động và người học trong toàn Trường nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
 • Quản lý và điều phối xe ô tô phục vụ các hoạt động của Trường và lãnh đạo Trường.
 • Tổ chức thăm, viếng các sự kiện hiếu, hỷ theo quy định của Trường.

Bộ phận Tổng hợp, kế hoạch

 • Lập kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Trường; lập các báo cáo công tác tháng, quý, năm và nhiệm kỳ công tác của Hiệu trưởng theo yêu cầu của Hiệu trưởng và của cấp trên.
 • Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường.
 • Lập lịch, chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng và các tổ chức đoàn thể xã hội theo dõi và đôn đốc việc thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm đã đề ra của Trường và theo chỉ đạo của cấp trên giao.
 • Cập nhật, tổng hợp và báo cáo tình hình mọi mặt hoạt động của Trường cho Ban Giám hiệu; tư vấn cho Ban Giám hiệu trong các lĩnh vực công tác mà phòng được giao.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan trong việc đăng tin lên trang tin điện tử, đảm bảo kịp thời, đầy đủ và chính xác .

Bộ phận Pháp chế

 • Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định nội bộ của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.
 • Chủ trì soạn thảo, biên tập và chỉnh sửa lần cuối các dự thảo báo cáo, các bài phát biểu của Hiệu trưởng.
 • Chủ trì kiểm tra các văn bằng, chứng chỉ trước khi trình ký Ban Giám hiệu; xác minh, trả lời tính hợp pháp của các văn bằng chứng chỉ do Trường cấp (trong phạm vi quản lý của Trường) khi có yêu cầu.
 • Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản do các đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng; chịu trách nhiệm về thể thức và tính pháp lý của các văn bản do Trường ban hành.
 • Thẩm tra trình tự, thủ tục chuẩn bị ban hành văn bản; các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các báo cáo theo chương trình công tác của Hiệu trưởng.
 • Tư vấn cho Ban Giám hiệu các vấn đề pháp lý trong các hoạt động của Trường theo đúng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, cán bộ, viên chức, người lao động và người học.
 • Tiếp nhận yêu cầu của cá nhân, tập thể trong Trường, bố trí thời gian để cá nhân và tập thể có nhu cầu gặp lãnh đạo Trường.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy định của Trường cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học.
 • Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
 • Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.
 • Xây dựng các đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khi được Hiệu trưởng giao. Kiến nghị với Hiệu trưởng giao cho các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế chính sách, đề án, dự án văn bản pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ phận Thi đua, khen thưởng

 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ về thi đua, khen thưởng; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến.
 • Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, các đơn vị triển khai thực hiện các phong trào thi đua của Trường và thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước.
 • Định kỳ đánh giá tình hình phong trào thi đua và công tác khen thưởng; kiến nghị, đề xuất với Hiệu trưởng các chủ trương, biện pháp đẩy mạnh phong trào thi đua trong từng năm và trong từng giai đoạn; đề xuất sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách về thi đua, khen thưởng.
 • Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ xét thi đua khen thưởng.
 • Phối hợp với Hội đồng thi đua khen thưởng thẩm định hồ sơ trình khen thưởng của các đơn vị; tham mưu cho Hiệu trưởng trình cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng theo quy định của pháp luật.
 • Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng.
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng.
 • Quản lý, cấp phát hiện vật khen thưởng theo phân cấp; thực hiện việc tổ chức và trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật; làm thủ tục cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, thất lạc và xác nhận các hình thức khen thưởng.
 • Vận động các nguồn tài trợ cho quỹ thi đua, khen thưởng.
 • Phối hợp với Bộ phận Thanh tra, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.
 • Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp là trợ lý cho Hiệu trưởng, được tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Giám hiệu, thư ký các cuộc họp công tác tháng, quý và các cuộc họp theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
 • Phó Trưởng phòng là thư ký cho các Phó Hiệu trưởng và giúp Trưởng phòng các công việc được phân công hoặc ủy quyền.