Văn phòng: Tầng 3, nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3838.6438

Fax: 024. 3752.5336

Email: saudaihoc@humg.edu.vn

Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý phát triển các chương trình đào tạo sau đại học trong nước; tổ chức hợp tác, liên kết, tư vấn về đào tạo và bồi dưỡng sau đại học, bồi dưỡng kiến thức chuyên đề ngắn hạn có cấp chứng chỉ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhiệm vụ:

Phòng Đào tạo Sau đại học có 2 bộ phận chuyên môn: Bộ phận Kế hoạch đào tạo và Bộ phận Quản lý đào tạo. Nhiệm vụ và quyền cụ thể của từng bộ phận chuyên môn như sau:

Bộ phận Kế hoạch đào tạo

 • Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định nội bộ của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.
 • Lập kế hoạch giảng dạy và học tập (lịch trình, thời khóa biểu, thông báo lịch giảng dạy, bố trí phòng học); làm các thủ tục cử cán bộ hướng dẫn nghiên cứu sinh, học viên cao học thực hiện đề tài luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ.
 • Phối hợp với Phòng Đào tạo Đại học và các đơn vị liên quan trong việc lập kế hoạch, sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất và khả thi.
 • Phối hợp với các khoa, các bộ môn, bộ phận thanh tra và các đơn vị chức năng liên quan giám sát việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập và thi, kiểm tra, bảo vệ luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.
 • Phối hợp với Phòng Tổ chức - Cán bộ, Phòng Tài vụ ký xác nhận các hợp đồng thỉnh giảng.

Bộ phận Quản lý đào tạo

 • Xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức cho người học.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý việc soạn thảo, in giáo trình, bài giảng, tài liệu phục vụ công tác đào tạo sau đại học theo quy định chung của Trường.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan quản lý và theo dõi việc thực hiện các văn bản, hợp đồng liên kết đào tạo với các cơ sở ngoài Trường về đào tạo sau đại học.
 • Phối hợp với các khoa, bộ môn chuyên môn nhận xét, đánh giá quá trình học tập, thực hiện đầy đủ chế độ theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Trường đối với học viên cao học và nghiên cứu sinh.
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ và kết quả học tập của học viên cao học, học viên các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ, nghiên cứu sinh; quản lý và cấp phát các văn bằng, chứng chỉ cho học viên, nghiên cứu sinh.
 • Thống kê giờ giảng của giảng viên từng học kỳ, từng năm; xác nhận khối lượng công việc của từng giảng viên để gửi Phòng Đào tạo Đại học tổng hợp, làm cơ sở để Phòng Tài vụ thanh toán thù lao giảng dạy.
 • Xét điều kiện và tổ chức bảo vệ luận án, luận văn; đề nghị cấp bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cấp chứng chỉ các môn học, các chứng chỉ bổ túc kiến thức
 • Phối hợp với Trung tâm Thông tin - Thư viện trong bảo quản, lưu trữ và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tra cứu các luận án, luận văn đã được chỉnh sửa sau khi đánh giá, bảo vệ theo quy định.
 • Chủ trì tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ.