Văn phòng: Phòng 12 - 02, Nhà C - 12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Điện thoại: 02438383315

Email: lyluanchinhtri@humg.edu.vn

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển

Khoa Lý luận Chính trị được thành lập theo Quyết định số 4249/QĐ.BGD&ĐT ngày 18 tháng 9 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngày 7 tháng 11 năm 2002, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đã trọng thể tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Khoa. Từ đó đến nay, Khoa lấy ngày 7 tháng 11 hằng năm làm ngày truyền thống.

Đơn vị tiền thân của Khoa Lý luận Chính trị là Bộ môn Mác – Lênin do thầy Phạm Văn Thái làm Trưởng Bộ môn được thành lập năm 1966 cùng với sự ra đời của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Bộ môn đã có nhiều thay đổi: Từ năm 1966 đến 1985, Bộ môn là đơn vị thuộc Phòng Tuyên huấn. Năm 1985, Bộ môn được tách ra khỏi Phòng Tuyên huấn và phát triển thành Ban Mác – Lênin do Thầy Phan Văn Tụy là Trưởng Ban. Ban có 3 tổ chuyên môn: Triết học, Kinh tế Chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đến năm 1988, Ban được chuyển thành Bộ môn Mác – Lênin do Thầy Phan Văn Tụy làm Trưởng Bộ môn thuộc Ban Khoa học cơ bản (nay là Khoa Khoa học Cơ bản). Năm 1995, Bộ môn được tách ra thành một đơn vị độc lập trực thuộc Ban Giám hiệu do Thầy Nguyễn Đình Tần làm Trưởng Bộ môn.

Năm 2002, Bộ môn được phát triển thành Khoa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh do TS. Trần Đình Thảo làm Trưởng khoa, Khoa có 4 Bộ môn: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thực hiện Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ Đại học, Cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Hiêu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất ký quyết định đổi tên Khoa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh thành Khoa Lý luận Chính trị với 3 Bộ môn: Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày 07 tháng 10 năm 2014 Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất ban hành Quyết định số 1147/QĐ-MĐC về việc thành lập Bộ môn Pháp luật do PGS. TS. Nguyễn Bình Yên làm trưởng Bộ môn trực thuộc Khoa Lý luận Chính trị. Tính đến thời điểm này Khoa gồm 4 Bộ môn: Nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp luật.

Thực hiện Quyết định số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị; Nghị quyết của Đảng ủy Trường về tái cơ cấu tổ chức, nhân sự và học thuật theo hướng tự chủ đại học, tinh gọn, hiệu quả, ngày 23 tháng 12 năm 2019, Hội đồng trường đã phê duyệt đề án thành lập các Bộ môn trực thuộc Khoa Lý luận Chính trị. Do vậy, Khoa được cơ cấu thành 03 Bộ môn là: Bộ môn Triết học và Pháp luật; Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học; Bộ môn Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Từ ngày thành lập đến nay, mặc dù có nhiều thay đổi nhưng tập thể cán bộ viên chức Khoa Lý luận Chính trị luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Điều đó đã góp phần tích cực vào việc thực hiện sứ mệnh của Đại học Mỏ - Địa chất qua từng thời kỳ.

2. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong Khoa

Khoa có 18 cán bộ viên chức. Trong đó 17 cán bộ giảng dạy (06 TS, 11 ThS) và 01 chuyên viên văn phòng Khoa (CN). Đến năm 2020, Khoa có 07 viên chức giảng dạy đạt chức danh nghề nghiệp giảng viên chính.

3. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

- Công tác đào tạo:

Khoa đảm nhiệm việc giảng dạy các học phần bắt buộc cho hệ Đại học: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (phần 1, phần 2), Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho các khóa sinh viên từ K63 trở về trước; Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Pháp luật đại cương.

Giảng dạy các học phần tự chọn cho hệ Đại học: Lịch sử Triết học,  Cơ sở văn hóa Việt Nam, Tâm lý học đại cương, Tiếng Việt thực hành, Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; Kỹ năng Tư duy phê phán; 

Giảng dạy học phần Triết học cho hệ Sau đại học.

Ngoài giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo, Khoa còn đảm nhận nhiệm vụ bồi dưỡng chính trị cho sinh viên và cán bộ giảng viên thông qua các buổi báo cáo thời sự, Tuần Công dân - Sinh viên; các lớp bồi dưỡng kiến thức cho đảng viên mới, cho quần chúng ưu tú đang phấn đấu trở thành đảng viên. Phối hợp với Trường Đại hoc Y tế Công cộng giảng dạy các học phần do Khoa phụ trách ttheo Quyết định hợp tác toàn diện giữa hai Nhà trường.

- Nghiên cứu khoa học

Hiện tại, Khoa đang có một đội ngũ giảng viên có trình độ TS đông nhất từ trước tới nay. Để nâng cao chất lượng giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học luôn được Lãnh đạo Khoa quan tâm và chú trọng.

Kết quả đạt được như sau: Tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước; Chủ trì 05 đề tài cấp Bộ; Tham gia 01 đề tài cấp Tỉnh, Thành phố; 36 đề tài và 02 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở được nghiệm thu; 17 cuốn sách hướng dẫn, tham khảo, chuyên khảo được xuất bản; 01 bài báo đăng tạp chí Quốc tế có chỉ số ISI; 63 bài báo khoa học đăng trên các Tạp chí chuyên ngành cùng rất nhiều các báo cáo tham luận trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế, Quốc gia; cấp Trường. Hoạt động sinh hoạt học thuật tại Bộ môn luôn được quan tâm và duy trì hàng năm với những đề tài thiết thực nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

- Tài liệu Sách, Giáo trình và Bài giảng

Các học phần bắt buộc do Khoa giảng dạy đều có giáo trình cấp quốc gia do Bộ Giáo dục – Đào tạo quy định. Các Bộ môn trên cơ sở đó tiến hành soạn bài giảng cho phù hợp với yêu cầu. Hiện nay, Khoa đã có 02 giáo trình cấp Nhà xuất bản được đưa vào giảng dạy (Pháp luật đại cương, Kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm).

Dưới đây là danh mục sách dùng trong quá trình giảng dạy, học tập và tham khảo cho sinh viên của các Học phần Khoa quản lý.

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Triết học Mác – Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng), Nxb Chính trị quốc gia.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình triết học Mác – Lênin (Tài liệu tập huấn giảng dạy năm 2019).

[4] Nguyễn Hữu Vui (2006), Lịch sử triết học, Nxb Chính trị quốc gia.

[5] Bộ môn Triết học và Pháp luật, Trường Đại học Mỏ - Địa chất (2020), Tài liệu ôn tập Triết học Mác – Lê nin: Lý thuyết và bài tập.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác – Lênin (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh).

[7] Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy – Volume I: The Process of Production of Capital. Tải từ địa chỉ:https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-I.pdf

[8] Karl Marx, Capital:A Critique of Political Economy – Volume II: The Process of Circulation of Capital. Tải từ địa chỉ: http://libcom.org/files/Capital-Volume-II.pdf

[9] Joseph E. Stiglitz (2003), Toàn cầu hóa và những mặt trái. Nxb Trẻ.

[10] N. Gregory Mankiw (2003). Nguyên lý kinh tế học, tập I, II. Nxb Thống kê

[11] Lê Bộ Lĩnh (1998). Tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội ở một số nước Châu  Á và Việt Nam. Nxb Chính trị Quốc gia

[12] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2020), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[13] Hội đồng Trung ương, Giáo trình quốc gia các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học (2002), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[14] Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (2008), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, dành cho hê cao cấp lý luận chính trị.

[15] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc Đại học – không chuyên ngành Lý luận chính trị), Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[16] Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác – Lênin (2003), Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[17] TS. Trần Thị Phúc An (Chủ biên) (2019), Tư tưởng Hồ Chí Minh, Hỏi – Đáp (Biên soạn theo Chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo), Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật, Hà Nội.

[18] TS. Trần Thị Phúc An (2014), Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[19] Hồ Chí Minh (2011), Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội (15 tập).

[20]. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[21] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[22] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2007), Một số chuyên đề Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[23] Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo tổng kết, (2015), Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận-thực tiễn qua 30 năm đổi mới, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[24] Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh (2011), PGS, TS. Tô Huy Rứa, GS, TS. Hoàng Chí Bảo, PGS, TS. Trần Khắc Việt, PGS, TS. Lê Ngọc Tòng (Đồng chủ biên), Quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng từ năm 1986 đến nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

[25] Bộ Giáo dục và Đào tạo: Giáo trình Pháp luật Đại cương, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội, 2014.

[26] Trường Đại học Luật Hà Nội: Giáo trình Lý luận nhà nước và pháp luật, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, 2013.

[27] ThS. Lê Minh Toàn: Giáo trình Pháp luật Đại cương, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001.

[28] Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Bộ môn Pháp luật: Bài giảng Pháp luật đại cương, Hà Nội, 2017.

[29] Bài giảng “Kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính”, Khoa Lý luận chính trị, Đại họcMỏ - Địa chất.

[30] Nguyễn Hữu Thân, Nguyễn Thị Kim Huệ (2011), Kỹ thuật trình bày văn bản,Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.

[31] Nguyễn Minh Thuyết (2008), Tiếng Việt thực hành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội.

[32] Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 về việc Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

[33] Đặng Thị Thanh Trâm (Chủ biên), (2019), Giáo trình kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội.

[34] Viện Nghiên cứu và đào tạo về quản lý (2008), Chuẩn mực giao tiếp thời hội nhập, NXB Lao Động &Xã hội.

[35] PGS.TS Vũ Hoàng Ngân, ThS Trương Thị Nam Thắng (2009), Xây dựng và phát triển nhóm làm việc, NXB Phụ nữ.

[36] Andrew Leigh (2008), Giải mã sức hút cá nhân, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

[37] James Borc (2008), Ngôn ngữ cơ thể, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

[38]. Jonh C. Maxwell (2018), 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm, Nhà xuất bản Hồng Đức.

[39] GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân (2011), Giao tiếp trong kinh doanh và cuộc sống, NXB Thành phố Hồ Chí Minh.

- Công tác đoàn thể

Công đoàn Khoa Lý luận Chính trị có 18 công đoàn viên sinh hoạt trong 3 Tổ công đoàn. Những năm qua, Công đoàn Khoa luôn phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đóng góp thiết thực và hiệu quả vào mọi mặt hoạt động của Khoa và Nhà trường. Tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn tham gia tích cực mọi hoạt động do Khoa và Nhà trường phát động. Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ viên chức. Kịp thời sẻ chia, thăm hỏi cán bộ, đoàn viên và người thân khi ốm đau, gia đình có việc hiếu, hỷ… Nhiều năm liên tục Công đoàn Khoa Lý luận Chính trị đạt danh hiệu công đoàn bộ phận vững mạnh xuất sắc.

Tổ nữ công Khoa Lý luận Chính trị có 13 đoàn viên. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chi ủy và Công đoàn Khoa, Tổ Nữ công Khoa thường xuyên vận động nữ đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong thời kỳ mới. Động viên cán bộ nữ tham gia công tác quản lý và nghiên cứu khoa học. Tham gia tích cực các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn, các cuộc hội thảo, tọa đàm của Công đoàn và Ban Nữ công Trường. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà. Tổ chức tốt nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10… nhằm động viên khích lệ tinh thần của nữ cán bộ viên chức.

Chi đoàn Đoàn Thanh niên Khoa Lý luận Chính trị gồm 07 đoàn viên, độ tuổi trung bình 30 tuổi. Trong đó có: 01 tiến sĩ, 05 thạc sĩ và 01 cử nhân; 05 đảng viên và 02 quần chúng. Với số lượng đoàn viên không nhiều nhưng Chi đoàn khoa Lý luận Chính trị luôn nêu cao vai trò xung kích trong các hoạt động của nhà trường, đặc biệt là trong công tác chuyên môn và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các đoàn viên trong Chi đoàn phần lớn là cán bộ giảng dạy, đảm nhiệm khối lượng công việc khá lớn. Trong những năm vừa qua, các đoàn viên trong Chi đoàn đã cố gắng khắc phục khó khăn, không ngừng vươn lên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các hoạt động khoa học trong và ngoài trường, có nhiều bài báo trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, các đoàn viên trong chi đoàn cũng luôn tích cực tham gia đầy đủ các hoạt động văn nghệ, thể thao do nhà trường phát động và đạt được những thành tích nhất định.

4. Mục tiêu và Định hướng phát triển

- Công tác đào tạo:

+ Mục tiêu: Giảng dạy với chất lượng ngày càng tốt hơn các học phần được ở các hệ đào tạo trong và ngoài trường.

+ Định hướng phát triển: Trong vòng 5 – 7 năm tới, xây dựng lộ trình mở thêm 1-2 học phần tự chọn thuộc ngành khoa học xã hội và nhân văn theo hướng rèn luyện kỹ năng mềm cho người học theo chuẩn CDIO.

- Công tác cán bộ:

+ Mục tiêu: Đảm bảo 100% cán bộ giảng dạy có nghiệp vụ sư phạm, thành thục kỹ năng giảng dạy, có khả năng sử dụng công nghệ thông tin để phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Quy hoạch, bồi dưỡng 5 cán bộ có trình độ chuyên môn, năng lực ngoại ngữ, tin học, phẩm chất, đạo đức tốt có thể đảm nhiệm các vị trí quản lý, các tổ chức đoàn thể của đơn vị và Nhà trường.

+ Định hướng phát triển: Trong vòng 5 – 7 năm tới có 01- 02 cán bộ đạt học hàm PGS; 50% cán bộ đạt trình độ tiến sĩ; 03 – 05 cán bộ đạt chức danh GVC. 

- Đề tài công trình NCKH và Dự án: Mục tiêu: nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người giảng viên. Do đó, phấn đấu 100% cán bộ tham gia nghiên cứu khoa học bằng nhiều cách khác nhau như: viết bài đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, Kỷ yếu hội thảo khoa học các cấp và thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật cấp Bộ môn.

- Quan hệ hợp tác Quốc tế, Doanh nghiệp và Đào tạo:

Mục tiêu: Trao đổi học thuật, kinh nghiệm với một số trường Đại học trong nước và khu vực, nâng cao năng lực thực tiễn. Phối hợp đào tạo với trường Đại học Y tế Công cộng trong việc giảng dạy các môn Lý luận Chính trị, các buổi sinh hoạt tuần Công dân – Sinh viên.

Định hướng phát triển: Mở rộng việc trao đổi kinh nghiệm với các trung tâm nghiên cứu, các trường đại học tiên tiến ở trong nước và khu vực; có cán bộ tham gia viết bài ở các hội thảo quốc tế về các vấn đề liên quan đến chuyên môn. 

- Tài liệu Sách, Giáo trình và Bài giảng:

+ Mục tiêu: Phối hợp với Trung tâm Thông tin thư viện cung cấp đầy đủ danh mục tài liệu bắt buộc, tham khảo trong và ngoài nước phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của sinh viên cũng như của giảng viên về lĩnh vực Lý luận chính trị.

+ Định hướng phát triển: Trong vòng 3-5 năm tới sẽ xuất bản 01 giáo trình cấp Trường phục vụ cho học phần tự chọn.

- Đảng bộ và công tác đoàn thể:

+ Mục tiêu: Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; các tổ chức đoàn thể Khoa thực hiện tốt sứ mệnh, nhiệm vụ của mình. Dưới sự lãnh đạo của Chi ủy Khoa, các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công phối hợp chặt chẽ với nhau để động viên tinh thần và vật chất cho cán bộ viên chức Khoa nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Định hướng phát triển: Trong vòng 5 năm tới 100% cán bộ đoàn viên phấn đấu kết nạp Đảng. Các tổ chức đoàn thể có sự đổi mới phương thức hoạt động để có những hoạt động ý nghĩa, thiết thực, hấp dẫn hơn nhằm động viên, hỗ trợ tốt hơn cả về vật chất, tinh thần cho đoàn viên.

5. Khen thưởng

- Khoa Lý luận Chính trị có 01 viên chức được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 03 viên chức nhận được Bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 16 viên chức được nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 02 viên chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ; 121 lượt viên chức đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; nhiều viên chức đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở nhiều năm liên tục, đặc biệt có đồng chí đạt trên 12 năm. 

- Trong những năm tiếp theo, công tác thi đua khen thưởng được định hướng như sau:

+ Tập thể: Hằng năm Tập thể Khoa và các Bộ môn phấn đấu đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và đề nghị khen thưởng cấp Cao, cấp Nhà nước đối với Tập thể đủ tiêu chuẩn theo quy định.

+ Cá nhân: Phấn đấu 15% cán bộ viên chức đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, đề nghị khen thưởng cấp Cao, cấp Nhà nước đối với viên chức đủ tiêu chuẩn theo quy định.

II. Ban lãnh đạo

Trưởng Khoa: TS. Trần Thị Phúc An, phụ trách chung, phụ trách hoạt động đào tạo, khoa học, cán bộ, tư tưởng, chính trị, đối ngoại.

Phó trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Thị Thu Hương, phụ trách quản lý các hoạt động văn thể, đời sống, cơ sở vật chất.

III. Hội đồng Khoa

- TS. Trần Thị Phúc An - Trưởng khoa, Chủ tịch.

- ThS. Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Trưởng khoa, Ủy viên.

- ThS. Đỗ Thị Vân Hà - Chủ tịch Công đoàn Khoa, Ủy viên.

- TS. Nguyễn Thi Phương - Trưởng Bộ môn Triết học và Pháp luật, Ủy viên.

- ThS.Lê Quốc Hiệp – GV. Bộ môn Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên.

- ThS. Lê Thị Yến - Bí thư Chi Đoàn, Ủy viên.

V. Cán bộ hỗ trợ Khoa

- Trợ lý Văn thể Khoa: Nguyễn Thu Hương

- Bí thư Chi đoàn Cán bộ: Lê Thị Yến

VI. Các đơn vị thực thuộc Khoa

1. Văn phòng Khoa Lý luận Chính trị

2. Bộ môn trực thuộc Khoa

2.1. Bộ môn Triết học và Pháp luật.

2.2. Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa xã hội khoa học.

2.3. Bộ môn Kinh tế chính trị và Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.

VII. Liên kết ngoài như mạng xã hội ( nếu có)

(Số liệu cập nhật đến 3/2020).

 

 

CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC
Địa chỉ: Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm
Điện thoại: 0242 2181316
Địa chỉ: Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm,
Địa chỉ: Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm
Điện thoại: 02438383315
Địa chỉ: Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02438383315
Địa chỉ: Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02438383315
Địa chỉ: Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02438383315
Địa chỉ: Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0438383315
Địa chỉ: Số 18, Phố Viên, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm