Điện thoại: 024. 38389633

Fax: 024. 38389633

Email: hanhchinhtonghop@humg.edu.vn

Website: www.humg.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS Trần Thanh Hải

- Chỉ đạo, điều hành, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ các hoạt động của Nhà trường theo quy định, chủ tài khoản và trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau: công tác quy hoạch phát triển Nhà trường; công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính; đảm bảo và phát triển cơ sở vật chất; công tác khoa học - công nghệ; công tác hợp tác đối ngoại; các hoạt động dịch vụ.

- Phụ trách các đơn vị: Hội đồng Khoa học và Đào tạo; các Hội đồng cố vấn và tư vấn; Phòng Tổ chức - Cán bộ; Phòng Cơ sở vật chất;·Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Khoa học - Công nghệ; Phòng Hợp tác quốc tế; Phòng Xuất Bản; Trung tâm Phân tích, thí nghiệm công nghệ cao; Trung tâm Dịch vụ; Ban Quản lý các dự án; Công ty CODECO và các Trung tâm nghiên cứu;

- Ký toàn bộ các loại bằng tốt nghiệp, chứng chỉ do Trường Đại học Mỏ - Địa chất cấp.

- Trong trường hợp cần thiết Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các công việc đã phân công cho các phó Hiệu trưởng phụ trách đồng thời thông báo cho Phó Hiệu trưởng biết để thực hiện.


CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Giúp Hiệu trưởng phụ trách các mảng công tác theo phân công và ký các văn bằng, chứng chỉ khi có sự ủy quyền của Hiệu trưởng.

1. Phó Hiệu trưởng

GS.TS Bùi Xuân Nam

- Phụ trách các mảng công tác: công tác đào tạo đại học (gồm cả cao đẳng; liên thông) và sau đại học, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn; hoạt động liên kết đào tạo trong nước và quốc tế; công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác quan hệ công chúng và truyền thông, tư vấn tuyển sinh; hệ thống thông tin và cổng thông tin điện tử của Trường; các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo Đại học; Phòng Đào tạo Sau đại học; Phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Quan hệ Công chúng và Doanh nghiệp; Văn phòng Chương trình tiên tiến; Trung tâm Thông tin – Thư viện; Khoa Khoa học Cơ bản; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Cơ - Điện; Khoa Mỏ; Khoa Xây dựng;Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Đề án Ngoại ngữ 2020.

2. Phó Hiệu trưởng

PGS.TS Triệu Hùng Trường

- Phụ trách các mảng công tác: công tác nội chính; công tác chính trị và bảo vệ nội bộ; công tác văn thể, công tác cựu giáo chức;công tác sinh viên và cựu sinh viên; công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, pháp chế; công tác thi đua; công tác y tế; công tác quốc phòng - an ninh; công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường; phòng chống tệ nạn xã hội; công tác đoàn thể; quan hệ doanh nghiệp; các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên; Văn phòng Đảng - Đoàn thể; Văn phòng đại diện; Trạm Y tế; Ban chỉ huy quân sự; Khoa Dầu khí; Khoa Lý luận chính trị; Khoa Kinh tế và QTKD; Khoa khoa học và Kỹ thuật địa chất; Khoa Môi trường; Khoa Trắc địa - bản đồ và Quản lý đất đai; Khoa Giáo dục Quốc phòng.


VIỆC UỶ QUYỀN VÀ THAY THẾ  ĐIỀU HÀNH TẠM THỜI

- Khi Hiệu trưởng đi công tác, Phó Hiệu trưởng được ủy quyền sẽ điều hành công việc của Nhà trường.

- Khi Phó hiệu trưởng đi công tác nước ngoài hoặc ở các khu vực trong nước mà không có thông tin liên lạc từ 01 ngày trở lên, công việc của Phó Hiệu trưởng đó do Phó Hiệu trưởng khác giải quyết.