Điện thoại: 024. 38389633

Fax: 024. 38389633

Email: hanhchinhtonghop@humg.edu.vn

Website: www.humg.edu.vn

HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Lê Hải An

- Chỉ đạo, điều hành, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ các hoạt động của Nhà trường và trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau: công tác quy hoạch phát triển Nhà trường; công tác tổ chức cán bộ; công tác tài chính; đảm bảo và phát triển cơ sở vật chất; 

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức - Cán bộ; Phòng Quản trị - Thiết bị;·Phòng Tài vụ; Ban Quản lý các dự án; Hội đồng Khoa học và Đào tạo; các Hội đồng cố vấn và tư vấn;

- Ký toàn bộ các loại văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ do Trường Đại học Mỏ - Địa chất cấp;

- Trong trường hợp cần thiết Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các công việc đã phân công cho các phó Hiệu trưởng phụ trách đồng thời thông báo cho Phó Hiệu trưởng để biết.


CÁC PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Giúp Hiệu trưởng phụ trách các mảng công tác theo phân công và ký các văn bằng, chứng chỉ khi có sự ủy quyền của Hiệu trưởng.

1. Phó Hiệu trưởng

GS.TS Trần Thanh Hải

- Phụ trách các mảng công tác: liên kết đào tạo quốc tế, chất lượng cao, công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và thông tin khoa học; công tác hợp tác quốc tế; công tác nội chính; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác cựu giáo chức; công tác cựu sinh viên; cơ sở đào tạo tại Vũng Tàu; công tác cải cách hành chính; công tác thanh tra, pháp chế; công tác an toàn, phòng chống thiên tai,phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường; phòng chống tệ nạn xã hội và các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế; Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Xuất bản; Phòng Bảo vệ; Phòng Y tế; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Trung tâm Phân tích công nghệ cao; các Văn phòng đại diện; Công ty CODECO và các Trung tâm nghiên cứu; Khoa Khoa học và Kỹ thuật Địa chất; Khoa Dầu khí; Khoa Môi trường; Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh và Văn phòng Chương trình tiên tiến.

2. Phó Hiệu trưởng

GS.TS Bùi Xuân Nam

- Phụ trách các mảng công tác: công tác đào tạo (công tác đào tạo đại học, đào tạo cao đẳng; công tác đào tạo sau đại học); công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; công tác chính trị; công tác truyền thông; hệ thống thông tin Nhà trường và cổng thông tin điện tử; công tác thi đua; công tác sinh viên và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ sinh viên; công tác y tế; công tác đoàn thể; công tác Quốc phòng - An ninh và các công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo Đại học; Phòng Đào tạo Sau đại học; Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Phòng Công tác chính trị - Truyền thông; Phòng Công tác sinh viên; Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Thông tin – Thư viện; Khoa Lý luận chính trị; Khoa Công nghệ thông tin; Khoa Cơ - Điện; Khoa Giáo dục Quốc phòng; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Mỏ; Khoa Xây dựng; Khoa Trắc địa - Bản đồ và quản lý đất đai; Ban chỉ huy quân sự.


VIỆC QUỶ QUYỀN VÀ THAY THẾ  ĐIỀU HÀNH TẠM THỜI

- Khi Hiệu trưởng đi công tác, Phó Hiệu trưởng được ủy quyền sẽ điều hành công việc của Nhà trường.

- Khi Phó hiệu trưởng đi công tác nước ngoài hoặc ở các khu vực trong nước mà không có thông tin liên lạc từ 1 ngày trở lên, công việc của Phó Hiệu trưởng đó do Phó Hiệu trưởng khác giải quyết.