Văn phòng: Phòng 308, Nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất.

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024. 32191509

Email: xuatban@humg.edu.vn

Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng trao đổi thông tin, công bố các kết quả nghiên cứu, phổ biến kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các mô hình tiên tiến về thông tin - lý luận, khoa học, kỹ thuật, khoa học quản lý trong các lĩnh vực thuộc phạm vi hoạt động của Trường; phát hành tạp chí, ấn phẩm báo chí, quảng cáo và các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của Trường và của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhiệm vụ

Phòng Xuất bản có 2 bộ phận chuyên môn: Bộ phận Biên tập và Xưởng In. Nhiệm vụ và quyền cụ thể của từng bộ phận chuyên môn như sau:

a)   Bộ phận Biên tập

 • Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định nội bộ của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.
 • Giới thiệu những thành tựu, kết quả nghiên cứu khoa học, các giải pháp, công nghệ, mô hình, điển hình tiên tiến trong lĩnh vực hoạt động của Trường.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các công việc thuộc quy trình biên tập, xuất bản và phát hành Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất (tiếng Việt và tiếng Anh), các ấn phẩm, sách, giáo trình, bài giảng của Trường theo quy định nội bộ của Trường và các quy định của pháp luật.
 • Chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của trang thông tin điện tử của Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất (tiếng Việt và tiếng Anh).
 • Tổ chức mạng lưới cộng tác viên khoa học.
 • Tổ chức các hoạt động hợp tác, vận động tài trợ tự nguyện từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm phát triển Tạp chí phù hợp chiến lược phát triển Trường và theo quy định của pháp luật.
 • Tham gia xây dựng nội dung trang thông tin điện tử của Trường.

b) Xưởng in

 • Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn, 5 năm và hàng năm của Xưởng In trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Tổ chức biên tập xuất bản theo quy định của pháp luật các tài liệu: sách, giáo trình, bài giảng; Tạp chí Khoa học - Kỹ thuật Mỏ - Địa chất; giấy thi phục vụ thi khảo thí, tài liệu phục vụ thi tuyển sinh, hội nghị, hội thảo….
 • Thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Xưởng In theo quy định của pháp luật và của Trường.
 • Thực hiện chế độ quản lý tài chính và tài sản của Xưởng In theo quy định của pháp luật và của Trường.