Văn phòng: Tầng 1 nhà A, khu A Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.38386436

Fax: 024.38389633

Chức năng 

Ban Quản lý các dự án được thành lập theo quyết định của Hiệu trưởng có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quy hoạch và kế hoạch đầu tư phát triển, quản lý các dự án của Trường theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Nhiệm vụ

  • Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định nội bộ của Trường liên quan đến chức năng nhiệm vụ của ban.
  • Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị tầm nhìn dài hạn và trung hạn nhằm mục tiêu từng bước xây dựng Trường khang trang, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học.
  • Là đầu mối phối hợp với Ban quản lý dự án của các cấp có thẩm quyền trong việc thực hiện các dự án cho Trường.
  • Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định đầu tư và phê duyệt các dự án, thủ tục xây dựng cơ bản theo quy định của pháp luật.
  • Chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng để quản lý việc thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng, các dự án đầu tư Phòng thí nghiệm và các dự án khác theo quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả; tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình theo quy định.
  • Quản lý có hiệu quả các nguồn vốn liên quan đến đầu tư, xây dựng, thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật.

Thi đua khen thưởng:

- 01 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- 04 Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo