Văn phòng: Phòng 11.03 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Điện thoại: 024.38387564

Email: khoahoccoban@humg.edu.vn

Khoa Khoa học cơ bản gồm 7 Bộ môn: Cơ lí thuyết, Giáo dục thể chất, Hình họa, Hóa học, Ngoại ngữ, Toán và Vật lí với tổng số 78 cán bộ giảng dạy, 01 cán bộ phòng thí nghiệm và 01 chuyên viên văn phòng. Đội ngũ cán bộ của khoa gồm có: 03 PGS, 22 TS, 51 ThS (có 05 ThS đang học NCS) và 04 cử nhân (có 01 cử nhân đang học NCS, 02 cử nhân đang học Thạc sĩ); trong đó 03 GVCC, 41 GVC, 34 GV.

CÁC ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC
Điện thoại: 024.38387564
Điện thoại: 02438387564
Điện thoại: 02438387564
Điện thoại: 02438387564
Điện thoại: 02438387564
Điện thoại: 04.38.387564
Địa chỉ: Phòng 11.03 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.37521256
Địa chỉ: Phòng 11.04 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.38384974
Địa chỉ: Phòng 11.08 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.37550928
Địa chỉ: Phòng 11.05 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.38383600
Địa chỉ: Phòng 11.09 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.37550929
Địa chỉ: Phòng 11.07 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.38387564
Địa chỉ: Phòng 11.02 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất
Điện thoại: 024.38389932
Địa chỉ: Phòng 11.06 nhà C12, Trường ĐH Mỏ - Địa chất