Nguyễn Mạnh Hùng
TS.Nguyễn Mạnh Hùng
Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa
Họ và tên Nguyễn Mạnh Hùng
Đơn vị Khoa Khoa học cơ bản, Hội Đồng Khoa Khoa học cơ bản, Bộ môn Vật lý
Chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa, Phó Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa
Năm sinh 1979
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024.38.389.932
Số điện thoại di động 0989082311
Địa chỉ Email nguyenmanhhung@humg.edu.vn
Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp Nhà nước

1. Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khả năng quang xúc tác của vật liệu composite nền g-C3N4 (g-C3N4/TiO2, g-C3N4/ZnO, g-C3N4/ZnWO4, gC3N4/PbTiO3,…)., Mã số 103.02-2016.46, Thành viên nghiên cứu chủ chốt

2. Ảnh hưởng của các ion 3d, 4f và halogen lên tính chất quang và điện từ của vật liệu ABO3 và XYO4, Mã số 103.02-2014.21, Thành viên nghiên cứu

3. Chế tạo, nghiên cứu và thử nghiệm ứng dụng một số vật liệu quang xúc tác có cấu trúc nano mét, Mã số FWO.2011.23, Thành viên nghiên cứu

Cấp Bộ

1. Nghiên cứu chế tạo và tính chất một số vật liệu dạng oxit (kẽm, nhôm) có pha tạp chất quang từ ứng dụng trong công nghệ điện tử, Mã số B2007-02-40, Thành viên nghiên cứu

Cấp cơ sở

1. Chế tạo và nghiên cứu ứng dụng các hiệu ứng quang của vật liệu bán dẫn zinc tungstate (ZnWO4) pha tạp có kích thước nano mét trong xử lý methylene blue (C16H18N3SCl), Mã số T14-03, Chủ nhiệm

2. Chế tạo vật liệu nanô ZnWO4, ZnWO4:Sm3+ ứng dụng trong các linh kiện huỳnh quang, Mã số T12-46, Chủ nhiệm

3. Khảo sát sự phụ thuộc kích thước hạt nano của vật liệu phát quang vào điều kiện công nghệ, Mã số T24/08, Chủ nhiệm

4. Khảo sát tính chất quang của vật liệu nano Al2O3:RE và Al2O3-SiO2:RE ứng dụng trong công nghệ truyền thông, Mã số T13-2007, Chủ nhiệm

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí SCI

1. Nguyen Manh Hung, Le Thi Mai Oanh, Danh Bich Do, Ngoc Diep Lai, Nguyen Thi Thao, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Infuence of Fluorine on Structure, Morphology, Optical and Photocatalytic Properties of ZnWO4 Nanostructures, Materials Transactions, 58, 9, 1245-1249, 2017

2. Le Thi Mai Oanh, Danh Bich Do, Lam Thi Hang, Ngoc Diep Lai, Nguyen Thi Phuong, Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Nguyen Van Minh, Influence of annealing temperature on physical properties and photocatalytic ability of g-C3N4 nanosheets synthesized through urea polymerization in Ar atmosphere., Physica B: Condensed Matter. DOI: 10.1016/j.physb.2017.05.026., 2017

3. Le Mai Oanh, Danh Bich Do, Nguyen Manh Hung, Dao Viet Thang, Doan Thuy Phuong, Dang Thu Ha, Nguyen Van Minh, Formation of crystal structure of zirconium titanate ZrTiO4 powders prepared by sol–gel method, Journal of Eectronic Materials, 45, 5, 2553–2558, 2016

Bài báo tạp chí SCIE

1. Nguyen Van Minh, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Maarten Roeffaers, Johan Hofkens, Structural and Optical Properties of ZnWO4:Er3+ Crystals, Journal of Spectroscopy, 2013, 424185 (5 pages), 2013

2. Nguyen Manh Hung, Lam Thi Hang, Nguyen Van Khanh, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Controlled synthesis of the ZnWO4 nanostructure and study of their structural and optical properties, Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials, 21, 1, 1250002 (10 Pages), 2012

Bài báo tạp chí Scopus

1. Dao Viet Thang, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Cao Khang, Nguyen Manh Hung, Do Danh Bich, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Structural, magnetic and electric properties of Nd and Ni co-doped BiFeO3 materials, AIMS Materials Science, 4, 4, 982-990, 2017

Bài báo tạp chí quốc tế khác

1. Nguyen Van Minh, Nguyen Manh Hung, A Study of the Optical Properties in ZnWO4 Nanorods Synthesized By Hydrothermal Method, Materials Sciences and Application, 2, 988-992, 2011

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Le Thi Mai Oanh, Dang Thu Ha, Man Minh Hue, Lam Thi Hang, Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Doan Thuy Phuong, Nguyen Van Minh, Effects of crystallinity and particle size on photocatalytic performance of ZrTiO4 nanostructured powders, VNU Journal of Science: Mathematics – Physics, 31, 4, 49-55, 2015

2. Nguyen Van Minh, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Effect of transition metal ion substitution on structure and optical properties of ZnWO4 material, Journal of Science of Hanoi National University of Education, 60, 7, 47-54, 2015

3. Nguyen Manh Hung, Man Minh Hue, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Structural and properties of Zn1-xNixWO4 materials synthesized by hydrothermal reaction, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53, 480-487, 2014

4. Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh Châu, Lâm Thị Hằng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Văn Minh, Ảnh hưởng của pH lên cấu trúc và tính chất quang xúc tác của vật liệu ZnWO4, Tạp chí khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 59, 81-87, 2014

5. Nguyen Manh Hung, Nguyen Manh An, Nguyen Van Minh, A study of the optical properties of Sm-doped ZnWO4 synthesized by hydrothermal method, Communications in Physics, 22, 147-153, 2012

6. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Tống Bá Tuấn, Nguyễn Xuân Chung, Trần Thị Hà, Trao đổi về chương trình và kinh nghiệm giảng dạy Vật lý đại cương ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt 03/2010, 75-76, 2010

7. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Tính chất cấu trúc và tính chất quang của vật liệu Al2O3 pha tạp ion Eu3+, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, 18, 87-90, 2007

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Dao Viet Thang, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Structural and optical properties of Gd and Ni co-doped BiFeO3 materials, The 9th International Conference on Photonics and Applications (ICPA-9), , 2016

2. Dao Viet Thang, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Cao Khang, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Enhanced multiferroic properties of Nd and Ni co-doped BiFeO3 materials at room temperature, 3rd International Symposium on Frontiers in Materials Science (FMS-2016), , 2016

3. Danh Bich Do, Oanh Le Thi Mai, Binh Hoang Thi Dieu, Hung Nguyen Manh, Thang Dao Viet, Hang Lam Thi, Minh Nguyen Van, Impact of heating time on physical properties and photocatalytic ability of g‒C3N4 nanosheets synthesized through urea polymerization in Ar atmosphere, 3rd International Symposium on Frontiers in Materials Science (FMS-2016), , 2016

4. Du Thi Xuan Thao, Nguyen Manh Hung, Photocatalytic of ZnWO4:Nd3+ synthesized by hydrothermal method, The Second International Conference on Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences (VIET-POL-2), 401-406, 2015

5. Khang Cao Nguyen, Hung Manh Nguyen, Oanh Mai Le, Thang Viet Dao, Dung Dung Dang, Minh Van Nguyen, Synthesis and characterization of Fe-TiO2/CNTs photocatalytic, International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology: Opportunities for Academia & High Tech Industry - Joint 4th Asia-Pacific Chemical and Biological Microfluidics Conference (IWNN-APCBM-2015), , 2015

6. Le Thi Mai Oanh, Nguyen Manh Hung, Dao Viet Thang, Doan Thuy Phuong, Dang Thu Ha, Nguyen Van Minh, Crystal structure formation and physical properties of Zircon titanate ZrTiO4 powders prepared by sol-gel method, International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology: Opportunities for Academia & High Tech Industry - Joint 4th Asia-Pacific Chemical and Biological Microfluidics Conference (IWNN-APCBM-2015), , 2015

7. Do Minh Thanh, Kieu Thi Bich Ngoc, Nguyen Cao Khang, Nguyen Manh Hung, Nguyen Van Hung, Nguyen Van Minh, Enhancement in visible-photocatalytic activity of ZnO by coupling with MWCNTs, The 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA-8), 749-754, 2014

8. Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Structure and photoluminescence of zinc tungstate nanocrystals doped with cobalt, International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN-2), 142-145, 2014

9. Nguyen Manh Hung, Nguyen Thi Minh Chau, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Properties of ZnWO4 and ZnWO4/Ag materials, The 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA-8), 775-780, 2014

10. Nguyen Manh Hung, Nguyen Trong Tuan, Nguyen Van Minh, Tran Thi Ha, Du Thi Xuan Thao, Structural and optical properties of Fe-doped ZnWO4 powder synthesized by hydrothermal method, International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN-1), 132-136, 2012

11. Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Effects of manufacturing technology on the structural and optical properties of Sm-doped ZnWO4, The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA-7), 590-595, 2012

12. Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Structural and optical properties of ZnWO4:Er3+ crystals, The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA-7), 258-263, 2012

13. Nguyen Manh Hung, Lam Thi Hang Nguyen Van Minh, Structure and optical property of ZnWO4 powders synthesized by hydrothermal method, The Second ASEAN-Pakistan Conference on Materials Science (APCOMS-2), , 2011

14. Nguyen Manh Hung, Lam Thi Hang, Nguyen Van Minh, A study of the optical properties in ZnWO4 nano powder synthesized by hydrothermal method, 8th International Symposium on Modern Optics and Its Applications (ISMOA-8), , 2011

15. Nguyen Van Minh, Mau Thi Trang Dung, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Dopant effects on optical property of Zn1-xCexWO4 ceramics, The 5th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN-2010), , 2010

Bài báo hội nghị quốc gia

1. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Văn Minh, Ảnh hưởng của các ion đất hiếm lên cấu trúc tinh thể ZnWO4, Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ IX (SPMS-9), 207-210, 2015

2. Nguyen Van Minh, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Effect of transition metal ion substitution on structure and opticalproperties of ZnWO4 material, Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ IX (SPMS-9), , 2015

3. Le Thi Mai Oanh, Do Thu Ha, Man Minh Hue, Lam Thi Hang, Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Doan Thi Thuy Phuong, Nguyen Van Minh, Ảnh hưởng của cấu trúc tinh thể trật tự - mất trật tự và kích thước hạt tinh thể lên hoạt tính quang xúc tác của hạt nano ZrTiO4, Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ IX (SPMS-9), , 2015

4. Nguyen Manh Hung, Nguyen Thi Minh Chau, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh, Photocatalytic of ZnWO4:Nd3+ synthesized by hydrothermal method, Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ VIII (SPMS-8), 461-465, 2013

5. Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Minh, Cấu trúc và tính chất quang của vật liệu Zn1-xCrxWO4, Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ VIII (SPMS-8), 469-473, 2013

6. Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Xuân Núi, Nghiên cứu vật liệu quang trên nền gamma-Al2O3 cấu trúc nanô tổng hợp bằng phương pháp sol-gel, Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc lần thứ VI (SPMS-6), 257-260, 2009

Bài báo hội nghị trường

1. Bùi Hữu Nguyên, Dư Thị Xuân Thảo, Vũ Bá Dũng, Bùi Thị Thanh Lan, Nguyễn Mạnh Hùng, Tống Bá Tuấn, Xây dựng một số phần mềm mô phỏng thí nghiệm vật lí đại cương, ESASGD (Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành các Khoa học Trái đất và Mỏ ETESMI), 90-95, 2016

2. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Tính chất quang xúc tác của vật liệu ZnWO4, Hội thảo Gắn kết khoa học cơ bản và khoa học trái đất, 207-210, 2015

3. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt lên cấu trúc của vật liệu ZnWO4, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 21, 168-172, 2014

4. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Văn Minh, Cấu trúc và tính chất của vật liệu Zn1-xFexWO4 (x = 0 ÷ 0,05), Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20, 150-156, 2012

5. Trần Thị Hà, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Dư Thị Xuân Thảo, Chế tạo và khảo sát tính chất của Perovskite BaTiO3 pha tạp Fe, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19, 6-10, 2010

6. Dư Thị Xuân Thảo, Phạm Xuân Núi, Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Thị Hồng Hải, Cấu trúc vật liệu nanô gama-Al2O3:Eu3+: Ảnh hưởng của các điều kiện công nghệ, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19, 11-14, 2010

7. Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Diệu Thu, Trần Ngọc Hùng, Các tính chất quang của Eu3+ và Tb3+ trong mạng nền ZnO, Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 17, 51-55, 2006