Văn phòng: Phòng 403, nhà C 5 tầng, Khu A, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18, phố Viên,·phường Đức Thắng, quận Bắc Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3752.5831

Fax: 024.3752.5831

Email: cfi@humg.edu.vn

Chức năng

  • Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm định chất lượng về ngoại ngữ, tin học; cấp chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Trường, của cấp có thẩm quyền và theo chuẩn quốc tế.
  • Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường theo quy định của pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao

Nhiệm vụ

  • Chủ trì xây dựng dự thảo các quy định nội bộ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.
  • Nắm bắt xu thế xã hội và nhu cầu học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học để tổ chức các hoạt động đào tạo phù hợp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo ngoại ngữ và tin học trong Trường và đáp ứng nhu cầu của người học.
  • Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ và công nhận kết quả chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học cho sinh viên và học viên đã hoàn thành chương trình học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.
  • Xây dựng và quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của trung tâm.
  • Quản lý tài chính của trung tâm theo quy định của pháp luật và Trường.
  • Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, chuyển giao các sản phẩm tin học.