Công Tiến Dũng
GVC.TSCông Tiến Dũng
Đảng ủy viên Trường, Trưởng bộ môn, Thành viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng ủy Khoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Trưởng khoa
Họ và tên Công Tiến Dũng
Đơn vị Hội đồng Trường, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Đảng bộ, Khoa Khoa học cơ bản, Đảng ủy khoa, Hội đồng khoa, Bộ môn Hóa
Chức vụ Đảng ủy viên Trường, Trưởng bộ môn, Thành viên Hội đồng Trường, Bí thư Đảng ủy Khoa, Chủ tịch Hội đồng Khoa, Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Trưởng khoa
Năm sinh 1981
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan (+84) 024 38387564
Số điện thoại di động 0926 988 868
Email congtiendung@humg.edu.vn
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí ISI

1. Roberto Castro-Muñoz, Vlastimil Fíla, Cong Tien Dung, Mixed Matrix Membranes Based on PIMs for Gas Permeation Principles Synthesis and Current Status, Chemical engineering communications, 204, 295-309, 2017

Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Phương Thảo, Nguyễn Thị Dung, Trần Hồng Côn, Công Tiến Dũng, Nghiên cứu xử lý đóng rắn tro, xỉ nhiệt điện có hàm lượng than dư cao bằng chất kết dính cao lanh-kiềm không gây ô nhiễm thứ cấp, Tạp chí Hóa học, 57, 4e1,2, 269-274, 2019

2. Phương Thảo, Công Tiến Dũng, Trần Thị Kim Phượng, Mô hình hấp phụ đẳng nhiệt và động học hấp phụ ion florua trên than hoạt tính tẩm hydroxiapatit, Tạp chí Hóa học, 56, 6E1, 98-102, 2018

3. Phương Thảo, Công Tiến Dũng, Trần Thị Kim Phượng, Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ ion florua trên than hoạt tính tẩm hydroxiapatit, Tạp chí Hóa học, 56, 6E1, 94-97, 2018

4. Lê Thị Duyên, Võ Thị Hạnh, Công Tiến Dũng, Đỗ Thị Hải, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Cao Thị Hồng, Đinh Thị Mai Thanh, Nghiên cứu khả năng xử lý Pb2+ trong nước của nanocomposit hydroxyapatit/chitosan, Journal of science of HNUE, 61, 2, 3-9, 2017

5. Phương Thảo, Công Tiến Dũng, Lê Viết Tuấn, Nghiên cứu quá trình hấp phụ ion florua trên than hoạt tính tẩm lantan, Tạp chí Hóa học, 55, 5E1,2, 22-27, 2017

6. Công Tiến Dũng, Đỗ Quang Trung, Trần Thị Thiên Hương, Phương Thảo, Khả năng sử dụng nước thải axit mỏ than Na Dương làm chất keo tụ xử lý nước ô nhiễm môi trường, Tạp chí Hóa học, 55, 5E1,2, 289-293, 2017

7. Phương Thảo, Công Tiến Dũng, Ngô Hữu Chỉnh, Phạm Thị Phương Thảo, Quá trình đẳng nhiệt hấp phụ và động học hấp phụ ion florua trên than hoạt tính tẩm hydrotalxit, Tạp chí Hóa học, 55, 5E1,2, 28-32, 2017

8. Phương Thảo, Nguyễn Quang Tuấn, Công Tiến Dũng, Nghiên cứu tổng hợp vật liệu Hydrotalcite trên than hoạt tính và ứng dụng xử lý ion florua và photphat, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 32, số 3 (2016) 291-295, 32, 3, 291-295, 2016

9. Phương Thảo, Hoàng Tuấn Nam, Trương Văn Phương, Công Tiến Dũng, Nghiên cứu khả năng hấp phụ Florua của vật liệu than hoạt tính tẩm sắt, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 32, số 4 (2016) 7-11, 32, 4, 7-11, 2016

10. Phương Thảo, Đỗ Quang Trung, Đặng Thị Thu Hương, Công Tiến Dũng, Nghiên cứu biến tính đá ong bằng lantan làm vật liệu hấp phụ xử lý ion florua và photphat trong nước thải, Tạp chí Hóa học, 54, 3, 356-361, 2016

11. Cong Tien Dung, Vlastimil Fila, Phuong Thao, Ngo Thi Thuan, Permeation properties of light hydrocarbons through TS 1 membrane, Tạp chí Hóa học, 53, 5, 624-629, 2015

12. Nguyen Hoang Nam, Cong Tien Dung, Efficieny of removing NH4+, NO3-, NO2- in acid mine drainage in Mao Khe of the system combining limestone, sawdust and microorganism, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 53, 6A, 2015

13. Phuong Thao, Tran Hong Con, Hoang Minh Chau, Cong Tien Dung, Investigation of fluoride removal from wastewater using activated laterite, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 30, số 5S (2014) 383-392, 30, 5S, 383 - 392, 2014

14. Ngô Thị Thuận, Công Tiến Dũng, Nghiên cứu phản ứng ankyl hóa benzen trên xúc tác MCM-22 biến tính, Tạp chí Hóa học, T.45(2), tr.136-141, 45, 2, 136 - 141, 2007

15. Ngô Thị Thuận, Công Tiến Dũng, Nghiên cứu phản ứng phân hủy phenol trên xúc tác thải công nghiệp chứa vanadi oxit, Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học, 7, 4, 49 - 52, 2002

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc tế

1. Nguyen Hoang Nam, Cong Tien Dung, Potential of producing hydrogen gas from straw using biotechnology to create clean energy, ESASGD 2016 (Environmental Issues in Mining and Natural Resources Development - EMNR 2016), , 2016

2. Dung Tien Cong, Vlastimil Fila, Pavel Hrabanek and Bohumil Bernauer, Permeation and separation properties of TS-1 membrane for hydrocarbon mixtures, 5th Federation of European Zeolite Associations, Valencia, Spain, , 2011

3. Dũng Tiến Công, Vlastimil Fíla, Jana Novotná , Pavel Hrabánek, Bohumil Benauer, Gases separation properties of titanium substituted MFI zeolite membrane, 19th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2010, Prague, Czech, , 2010

4. Dung Tien Cong, Vlastimil Fila, Zuzana Cilova, Pavel Hrabanek and Arlette Zikánová, Preparation and properties of thin TS-1 zeolite membrane, 5th International Zeolite Membrane Meeting, Greece, , 2010

5. Dung Tien Cong, Vlastimil Fila, Pavel Hrabanek and Zuzana Cilova, Separation of hydrocarbons and CO2 using MFI zeolite membranes, CHISA, 56. Konference Chemického a Procesního Inženýrství, Šumava, Czech Republic, , 2009

Bài báo hội nghị trường

1. Ngô Thị Thuận, Công Tiến Dũng, Nghiên cứu phản ứng etyl hóa benzen trên xúc tác Ga-MCM-22 biến tính, Hội nghị khoa học lần thứ 17, Đại học Mỏ - Địa chất, 132-136, 2006

2. Nguyễn Văn Thanh, Công Tiến Dũng, Nghiên cứu hóa học và hoạt tính sinh học của loài hải sâm đen (Holothuria Vagabunda) ở Việt Nam, Hội nghị khoa học lần thứ 17, Đại học Mỏ - Địa chất, 122-127, 2006