Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa
Loại văn bản
Cơ quan ban hành
Tình trạng hiệu lực
Ngày ban hành
Tìm thấy: 4 văn bản
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
03/2017/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
03/04/2017
12/204/TT-BKHCN Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư
30/05/2014
08/2014/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ
27/01/2014
22/2011/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
30/05/2011