Đề xuất Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ năm 2020

09/04/2019

Thực hiện nội dung công văn số 787/BGDĐT-KHCNMT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2020 (công văn kèm theo). Nhà trường hướng dẫn các Khoa/Trung tâm nghiên cứu xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp năm 2020 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, như sau:

I. Xây dựng nhiệm vụ KH&CN các cấp thực hiện năm 2020

1. Xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước theo các biểu mẫu quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ (được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ: http://www.most.gov.vn).

1. Xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia theo mẫu quy định tại Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 và Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN và thông báo của Văn phòng Chương trình quốc gia về khoa học giáo dục trên website: http://chuongtrinhkhgd.moet.gov.vn.  

2. Xây dựng nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư theo quy định tại Thông tư 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2015 (mẫu 1 của Thông tư).

 2. Xây dựng nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ

Các nhiệm vụ KHCN cấp Bộ  năm 2020 bám sát quan điểm và mục tiêu tại mục I phần B của công văn số 787/BGDĐT-KHCNMT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý: Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được xem xét ưu tiên:

- Có bài báo đăng trên các tạp chí trong hệ thống ISI/Scopus;

- Có kết quả đăng ký phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc kết quả nghiên cứu có cam kết của doanh nghiệp để chuyển giao công nghệ, ứng dụng vào thực tiễn.

- Có kết quả, sản phẩm được áp dụng để giải quyết các vấn đề đổi mới giáo dục và đào tạo, áp dụng để nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng sinh viên tốt nghiệp

- Có đối ứng kinh phí từ đơn vị, doanh nghiệp phục vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao;

- Do nhóm nghiên cứu/nghiên cứu mạnh đề xuất.

 

Các đơn vị đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp bộ, bao gồm:

1. Chương trình khoa học và công nghệ đề xuất theo mẫu số 1 - Thông tư 09/2018/TT-BGD ĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đề tài KH&CN cấp bộ

Đề xuất theo phụ lục 1 và mẫu 2 - Thông tư 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.);

Đề tài KHCN cấp Bộ gồm:

2.1. Đề tài KHCN cấp Bộ lồng ghép thực hiện các chương trình phát triển Toán học, Chương trình Vật lý, Chương trình 562 (Hóa học, Khoa học sự sống, Khoa học Trái đất và Khoa học Biển) theo tiêu chí của các chương trình tương ứng (xem danh mục kèm theo).

2.2. Đề tài nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng có tính rủi ro cao, ngân sách nhà nước cấp 100%.

2.3. Đề tài nghiên cứu có tính ứng dụng cao, ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%, 30% còn lại đối ứng từ kinh phí KH&CN của đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức đối tác.

3. Dự án nâng cao chất lượng tạp chí khoa học về  theo quy định tại mục 2.4 văn bản số 787/BGDĐT-KHCNMT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (mẫu 3 - phiếu đề xuất dự án). Ban Giám hiệu giao cho Phòng Xuất bản đề xuất dự án nâng cao chất lượng Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất

4. Dự án sử dụng vốn sự nghiệp KH&CN hàng năm (mẫu 3 - phiếu đề xuất dự án)

5. Dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư phát triển cho KH&CN (mẫu 3- phiếu đề xuất dự án)

Tất cả các đề xuất phải được Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa (hoặc Giám đốc trung tâm nghiên cứu) thông qua.

Các đơn vị gửi về phòng KHCN gồm bản in và bản điện tử gửi theo địa chỉ: khoahoccongnghe@humg.edu.vn trước 16h00 ngày 23/4/2019, gồm:

+ Phiếu đề xuất đề tài/nhiệm vụ (mỗi đề xuất 02 bản);

+ Danh mục tổng hợp đề xuất: 01 bản;

+ Biên bản họp của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa/Ban lãnh đạo Trung tâm: 01 bản.

II. Báo cáo số liệu phục vụ xây dựng báo cáo thực hiện kế hoạch năm 2018

            Đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KHCN năm 2018 và ước thực hiện năm 2019, Nhà trường sẽ có thông báo chi tiết sau.

Đề nghị các đơn vị, cán bộ giảng dạy có nhu cầu đề xuất nghiên cứu kỹ nội dung các văn bản liên quan, Nhà trường chỉ xem xét và đưa vào danh mục tuyển chọn đề xuất nhiệm vụ KH&CN thực hiện đúng quy trình và tiến độ theo quy định nêu trên./.

File đính kèm