Thông báo Tuyển chọn Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ thuộc Chương trình KHCN cấp Bộ mã số CT.2019.01

02/05/2019

Ngày 20 tháng 4 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 1086/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận thực tiễn, đánh giá thực trạng sử dụng đất và đề xuất hệ thống các giải pháp công nghệ IoT dự báo, giám sát nhằm sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và các dạng tai biến thiên nhiên khu vực miền núi phía Bắc”, Trường Đại học Mỏ - Địa chất là cơ quan chủ trì để đưa vào tuyển chọn thực hiện năm 2019 (danh mục kèm theo).

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2019 thuộc chương trình mã số CT.2019.01 trên như sau:

1. Điều kiện tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ: 

Tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 4 và Điều 7 của Thông tư  số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hồ sơ tham gia tuyển chọn:

Mỗi hồ sơ được đăng ký tuyển chọn một nhiệm vụ trong Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện năm 2019 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 1086/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 4 năm 2019.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn, gồm:

- Công văn đề nghị của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức tham gia tuyển chọn chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, trong đó nêu rõ cam kết hỗ trợ cho chủ trì nhiệm vụ (nếu chủ nhiệm nhiệm vụ là cán bộ ngoài Trường);

- Thuyết minh đề tài (mẫu 6) và tiềm lực khoa học (mẫu 7) của Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 - Căn cứ lập dự toán thực hiện nhiệm vụ theo quy định (xem quyết định số 8530/BGDĐT-KHCNMT ngày 27/11/2015).

- Xác nhận của tổ chức, cá nhân phối hợp và ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ.

- Bản cam kết hỗ trợ kinh phí nguồn khác thực hiện nhiệm vụ.

- Các hạng mục mua sắm cần có 03 báo giá nếu mua sắm > 20 triệu đồng.

 Trên cơ sở định hướng mục tiêu, dự kiến kết quả, sản phẩm của nhiệm vụ, bản Thuyết minh phải được lập đầy đủ và chi tiết tất cả các mục, nêu rõ được tên sản phẩm của nhiệm vụ, số lượng, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật chủ yếu đối với sản phẩm, địa chỉ ứng dụng, dự toán kinh phí phù hợp với mục tiêu, nội dung nghiên cứu, tiến độ thực hiện, phù hợp với quy định liên quan về kinh phí nhiệm vụ, nêu rõ nguồn kinh phí (từ ngân sách Nhà nước, từ các nguồn hỗ trợ khác), v.v… Thời gian thực hiện khoảng 2 năm (24 tháng).

Công văn (nếu có), 07 bộ Thuyết minh nhiệm vụ, dự toán chi tiết và Tiềm lực khoa học, các văn bản liên quan đóng thành tập, sử dụng bìa mềm. Ngoài bìa ghi rõ tên nhiệm vụ, tổ chức, cá nhân tham gia tuyển chọn.

Hồ sơ tham gia tuyển chọn được niêm phong, bên ngoài ghi rõ "Hồ sơ tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019" và gửi đến Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo đúng thời hạn quy định.

3. Thời hạn nhận hồ sơ:  trước 15 giờ 00 ngày 02 tháng 5 năm 2019.

4. Địa chỉ nhận hồ sơ:  Phòng Khoa học - Công nghệ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 Phố Viên, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Tel: 024. 38386 437

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn thực hiện năm 2019, Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các mẫu biểu liên quan tham khảo và tải về tại địa chỉ: http://humg.edu.vn/nghien-cuu/Pages/thong-bao.aspx.

Phòng KHCN

File đính kèm