Đề tài NCKH - cấp Bộ năm 2015

01/01/2015

TT Mã số, tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Thời gian nghiên cứu Ghi chú
bắt đầu kết thúc
1 B2015-02-22. Nghiên cứu xây dựng  hệ thống định vị-dẫn đường dựa trên việc tích hợp hệ thống vệ tinh dẫn đường toàn cầu (GNSS) và hệ thống dẫn đường quán tính (INS) bằng các điều kiện ràng buộc giải tích và thuật toán ước lượng tối ưu TS. Dương Thành Trung 2015 2016 Đã hoàn thành
2 B2015-02-23. Nghiên cứu mô phỏng ứng xử thủy – nhiệt – cơ của bê tông chịu nhiệt độ cao bằng phương pháp lưới rời rạc (discrete lattice modelling approaches) TS. Nguyễn Trọng Dũng 2015 2016 Đã hoàn thành
3 B2015-02-24. Nghiên cứu sự biến đổi nguồn gốc vật liệu trầm tích và sa khoáng đi kèm trên vùng biển ven bờ Huế- Đà Nẵng dựa trên các kết quả phân tích địa hóa khoáng vật nặng và định tuổi tuyệt đối. TS. Hoàng Văn Long 2015 2016 Đã hoàn thành
4 B2015-02-25. Ứng dụng mạng nơ-ron nhân tạo  (ANN) xây dựng mô hình quan hệ PVT để xác định hệ số thể tích thành tạo (FVF) và tỷ số dầu khí (GOR) bể Cửu Long, Việt Nam TS. Nguyễn Anh Dũng 2015 2016 Đã nghiệm thu cấp cơ sở và đề nghị Bộ thanh lý 
5 B2015-02-26. Nghiên cứu đề xuất thuật toán và quy trình xử lý ảnh máy bay không người lái phục vụ cứu hộ cứu nạn. ThS. Nguyễn Tuấn Anh 2015 2016 Đã hoàn thành
6 B2015-02-06ATLĐ. Hoàn thiện, phát hành giáo trình môn học an toàn, vệ sinh lao động và các tài liệu kèm theo cho các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp nhóm ngành công nghệ kỹ thuật mỏ - địa chất. PGS.TS. Bùi Xuân Nam 2015 2015 Đã hoàn thành