Chương trình đào tạo 4.5 năm (CDIO 2020)

22/08/2020

Ban hành theo các Quyết định: 535/QĐ-MĐC ngày 26/6/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất

(Click chuột vào mã ngành hoặc tên ngành để xem chi tiết)

TT

Mã ngành

Tên ngành/Chuyên ngành đào tạo

Ngành

Chuyên ngành

1

7340101

  Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh Dầu khí

Quản trị kinh doanh Mỏ

Quản trị thương mại điện tử

2

7340201

  Tài chính - Ngân hàng

Tài chính doanh nghiệp

3

7340301

  Kế toán

Kế toán doanh nghiệp

Kế toán tài chính công

4

7480201

  Công nghệ thông tin

Tin học Kinh tế

Công nghệ phần mềm

Mạng máy tính

Khoa học máy tính ứng dụng

Công nghệ thông tin địa học

Hệ thống thông tin

5

7510401

  Công nghệ kỹ thuật hoá học

Lọc - Hóa dầu

6

7520103

  Kỹ thuật cơ khí

Máy và thiết bị mỏ

Máy và tự động thủy khí

Công nghệ chế tạo máy

Cơ khí Ô tô

7

7520201

  Kỹ thuật điện

Điện công nghiệp

Hệ thống điện

Điện - Điện tử

Điện khí hóa mỏ

8

7520216

  Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá

Tự động hóa

9

7520320

  Kỹ thuật môi trường

Địa sinh thái và Công nghệ môi trường

Kỹ thuật môi trường

10

7520501

  Kỹ thuật địa chất

Kỹ thuật địa chất

Địa chất công trình - Địa kỹ thuật

Địa chất thủy văn - Địa chất công trình

Nguyên liệu khoáng

Điạ chất thăm dò

11

7520502

  Kỹ thuật địa vật lý

Địa vật lý

12

7520503

  Kỹ thuật trắc địa - bản đồ

Trắc địa

Trắc địa mỏ - công trình

Địa chính

Bản đồ

Trắc địa ảnh, viễn thám và Hệ thông tin địa lý

13

7520601

  Kỹ thuật Mỏ

Khai thác mỏ

14

7520604

  Kỹ thuật dầu khí

Khoan khai thác

Khoan thăm dò - khảo sát

Thiết bị dầu khí

Địa chất dầu khí

15

7520607

  Kỹ thuật tuyển khoáng

Tuyển khoáng và Tuyển - luyện quặng kim loại

16

7580201

  Kỹ thuật xây dựng

Xây dựng công trình ngầm và mỏ

Xây dựng công trình ngầm

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Xây dựng hạ tầng cơ sở

17 7850103   Quản lý đất đai Quản lý đất đai

18

7440201

  Địa chất học

Địa chất học

19

7520301

  Kỹ thuật hóa học

Lọc - Hóa dầu

20 7580211   Địa kỹ thuật xây dựng Địa kỹ thuật xây dựng
21 7480206   Địa tin học Địa tin học
 
Các bài viết khác