Kế hoạch học tập năm học 2015-2016

01/09/2015

Căn cứ vào chương trình và kế hoạch đào tạo năm học 2015 - 2016, trường Đại học Mỏ-Địa chất xây dựng lịch kế hoạch giảng dạy các lớp·Đại học, Bằng 2 và Liên thông Cao đẳng lên Đại học·năm học 2015 - 2016,·hệ "Vừa làm vừa học", địa điểm học tại trường ĐH Mỏ-Địa chất và các cơ sở đào tạo liên kết của trường.

Vậy nhà trường thông báo để các đơn vị trong trường, các cơ sở liên kết đào tạo, sinh viên các lớp và các bộ phận liên quan được biết và thực hiện.

Chi tiết xem trong các File đính kèm.

File đính kèm