Báo cáo số liệu KH&CN năm 2017 và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018

29/03/2017

Báo cáo số liệu KH&CN năm 2017 và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN trọng điểm và báo cáo số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch KH&CN cấp Bộ 2017

16/06/2016

Thực hiện nội dung công văn số 2738/BGDĐT-KHCNMT ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất các nhiệm vụ và báo cáo số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017. Nhà trường hướng dẫn các khoa đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ và các phòng, trung tâm nghiên cứu báo cáo số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2017, cụ thể theo file đính kèm

Tham gia tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017

16/06/2016

Ngày 02 tháng 6 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 2606/BGDĐT-KHCNMT thông báo về việc tuyển chọn và thẩm định đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2017. Theo đó, Trường Đại học Mỏ - Địa chất được xây dựng thuyết minh 06 đề tài, Nhà trường thông báo để các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực thực hiện đề tài có tên trong danh mục tham gia tuyển chọn (chi tiết file đính kèm).