Hướng dẫn lập hồ sơ tạm ứng đề tài NCKH các cấp năm 2018

16/03/2018

Ngày 15/3/2018 Phòng Tài vụ kết hợp cùng phòng KHQT đã tiến hành Hướng dẫn chủ trì đề tài các cấp năm 2018 thủ tục Tạm ứng và Quyết toán đề tài.

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-11ĐT do TS Vũ Văn Trí làm chủ nhiệm

18/12/2017

Nghiệm thu cấp Cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ mã số B2016-MDA-11ĐT do TS Vũ Văn Trí làm chủ nhiệm

Hướng dẫn viết Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp cơ sở 2017

09/11/2017

Hướng dẫn viết Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp cơ sở 2017

Xây dựng thuyết minh bổ sung đề tài NCKH cấp cơ sở 2017

16/10/2017

Xây dựng thuyết minh bổ sung đề tài NCKH cấp cơ sở 2017

Thông báo tuyển chọn đơn vị, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018

14/09/2017

Thông báo tuyển chọn chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2018

Hướng dẫn và các biểu mẫu thanh quyết toán đề tài Cấp Bộ và cấp Cơ sở năm 2017

25/05/2017

Hướng dẫn tạm ứng và thanh toán đề tài NCKH cấp Cơ sở và cấp Bộ năm 2017

Báo cáo số liệu KH&CN năm 2017 và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018

29/03/2017

Báo cáo số liệu KH&CN năm 2017 và đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2018

Đề xuất nhiệm vụ KH&CN trọng điểm và báo cáo số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch KH&CN cấp Bộ 2017

16/06/2016

Thực hiện nội dung công văn số 2738/BGDĐT-KHCNMT ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề xuất các nhiệm vụ và báo cáo số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2017. Nhà trường hướng dẫn các khoa đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ và các phòng, trung tâm nghiên cứu báo cáo số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2017, cụ thể theo file đính kèm

Tham gia tuyển chọn đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2017

16/06/2016

Ngày 02 tháng 6 năm 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn số 2606/BGDĐT-KHCNMT thông báo về việc tuyển chọn và thẩm định đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ thực hiện từ năm 2017. Theo đó, Trường Đại học Mỏ - Địa chất được xây dựng thuyết minh 06 đề tài, Nhà trường thông báo để các đơn vị, cá nhân có đủ năng lực thực hiện đề tài có tên trong danh mục tham gia tuyển chọn (chi tiết file đính kèm).