Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia, mã số KC-4.0/19-25

08/04/2020

Tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25 (07 nhiệm vụ thuộc Quyết định số 893/QĐ-BKHCN ngày 01/4/2020)

          Thực hiện Quyết định số 893/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: "Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25, Nhà trường thông báo để các nhà khoa học trong toàn trường có nhu cầu tham gia tuyển chọn chuẩn bị hồ sơ theo nội dung như sau:

          - Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo các yêu cầu của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

         - Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.

          - Quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017. 

          - Danh mục 12 nhiệm vụ thuộc Chương trình trọng điểm cấp quốc gia KC-4.0 /19-25, các quy định về tuyển chọn và các biểu mẫu tại tệp đính kèm.

          - Thời hạn nộp hồ sơ: gửi hồ sơ về Phòng KHCN trước 17h00 ngày 22 tháng 5 năm 2020 (thứ 6) để Nhà trường tập hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ (chi tiết theo link đính kèm):

          Trân trọng thông báo !


CÁC TỆP TIN KÈM THEO:

Quyết định số 893/QĐ-BKHCN ngày 01/4/2020

Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN

Phòng KHCN