Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia năm 2020 (theo Quyết định số 830/QĐ-BKHCN ngày 27/3/2020)

08/04/2020

https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/17594/thong-bao-ve-viec-tuyen-chon-to-chuc-chu-tri-va-ca-nhan-chu-nhiem-thuc-hien-nhiem-vu-khcn-cap-quoc-gia-nam-2020-theo-quyet-dinh-so.aspx

Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ KH&CN độc lập cấp quốc gia thuộc 02 lĩnh vực:

    - Lĩnh vực Phòng chống thiên tai: 07 nhiệm vụ

    - Lĩnh vực Cơ giới hóa và chế biến nông sản: 02 nhiệm vụ

(Chi tiết danh mục nhiệm vụ trong các Phụ lục kèm theo Quyết định số 830/QĐ-BKHCN ngày 27/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ).

Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

Nhà trường thông báo để các nhà khoa học trong toàn trường có nhu cầu tham gia tuyển chọn chuẩn bị hồ sơ nhiệm vụ theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.

Thời hạn nộp hồ sơ: hồ sơ gửi về Phòng KHCN trước 17 giờ thứ 4 ngày 20/5/2020, để Nhà trường tập hợp gửi Bộ Khoa học và Công nghệ.

Trân trọng thông báo !

 

Tệp đính kèm:

Quyết định số 830/QĐ-BKHCN ngày 27/3/2020