Nhiệm vụ Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020

21/09/2017

TT

Tên đề tài; mã số

Chủ nhiệm

đề tài

Thời gian thực hiện

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

 

I

Nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình Biến đổi khí hậu do Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý

1

 BĐKH.13/16-20. Nghiên cứu tác động của hoạt động tân kiến tạo đối với sự biến đổi dòng chính các lưu vực sông khu vực miền Trung phục vụ bảo vệ các dòng sông, thử nghiệm cho lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

  PGS.TS. Trần Thanh Hải

12/2016

12/2019

đang thực hiện

2

BĐKH.20/16-20. Nghiên cứu, triển khai hệ thống kiểm kê phát thải khí nhà kính và đề xuất lộ trình giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đối với ngành công nghiệp luyện kim

PGS.TS Trần Xuân Trường

9/2017

9/2020

đang thực hiện

II

Nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình KC.09

1

KC.09.30/16-20.Nghiên cứu địa tầng – trầm tích và địa mạo Plicen – Đệ Tứ khu vực Tây Nam trũng sâu Biển Đông và kế cận

PGS.TS Lê Hải An

7/2018

12/2020

đang thực hiện

III

Nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình KHCN Vũ trụ

1

VT-UD.07/18-20 Nghiên cứu ứng dụng viễn thám và GIS trong quản lý, giám sát đường biển và trợ giúp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với đảm bảo quốc phòng – an ninh khu vực biên giới phía Bắc, ứng dụng cho tỉnh Cao Bằng

PGS.TS. Nguyễn Trường Xuân

5/2018

10/2020

đang thực hiện

IV

Nhiệm vụ KHCN thuộc chương trình Nông thôn mới

1

03.HĐ-KHCN-NTM. Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân vùng và cảnh báo lũ quét độ phân giải cao cho một số tỉnh vùng Tây Bắc nhằm tăng cường khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng phục vụ xây dựng nông thôn mới

 TS Nguyễn Viết Nghĩa

4/2018

5/2020

đang thực hiện

V

Nhiệm vụ KHCN thuộc Chương trình Công nghệ khai khoáng do Bộ Công Thương quản lý

1

CNKK.003/19. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong   quản lý điều hành công tác xúc bốc – vận tải nhằm nâng cao   hiệu quả khai thác ở các mỏ than lộ thiên vùng Quảng  Ninh

  PGS.TS     

Phạm Văn Hòa

1/2019

12/2020

đang thực hiện

 

 

Phòng KHCN