Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2018-2019

30/10/2018

Ngày 23/10/2018, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra quyết định số 1456/QĐ-MĐC, 1457/QĐ-MĐC và 1458/QĐ/MĐC về việc cho phép 195 đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2018-2019.

Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2017-2018

10/11/2017

Ngày 07/11/2017, Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất đã ra quyết định số 1493/QĐ-MĐC, 1494/QĐ-MĐC và 1495/QĐ/MĐC về việc cho phép các đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2017-2018.

Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2016-2017

28/09/2016

Ngày 27/9/2016 Nhà trường đã ra Quyết định số 1764/QĐ-MĐC và 1765/Q-MĐC và 1766/QĐ-MĐC về việc cho phép các đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2016-2017

Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2015-2016

11/12/2015

Ngày 09/12/2015 Nhà trường đã ra Quyết định số 1621/QĐ.MĐC và 1622/QĐ.MĐC về việc cho phép các đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2015-2016

Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2014-2015

05/12/2014

Ngày 04/12/2014 Nhà trường đã ra Quyết định số 1455/QĐ.MĐC và 1456/QĐ.MĐC về việc cho phép các đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2014-2015

Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2013-2014

17/12/2013

Ngày 16/12/2013 Nhà trường đã ra Quyết định số 1543/QĐ.MĐC, 1544/QĐ.MĐC và 1545/QĐ.MĐC về việc cho phép các đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2013-2014

Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2012-2013

10/12/2012

Ngày 07/12/2012 Nhà trường đã ra Quyết định số 1529/QĐ.MĐC, 1532/QĐ.MĐC và 1530/QĐ.MĐCvề việc cho phép các đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2012-2013