Quy trình thực hiện đề tài Khoa học Công nghệ các cấp của Trường Đại học Mỏ - Địa chất

21/10/2020

Quyết định số 939/QĐ-MĐC ngày 05 tháng 10 năm 2020 về việc Ban hành Quy trình thực hiện đề tài Khoa học Công nghệ các cấp của Trường Đại học Mỏ - Địa chất (chi tiết file đính kèm)

Quyết định số 939/QĐ-MĐC ngày 05 tháng 10 năm 2020 về việc Ban hành Quy trình thực hiện đề tài Khoa học Công nghệ các cấp của Trường Đại học Mỏ - Địa chất (chi tiết file đính kèm)

Phòng KHCN

File đính kèm