Thông báo tổ chức cuộc vận động hiến máu nhân đạo năm học 2016 - 2017

07/11/2016

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-CTTT ngày 01/11/2016 về việc tổ chức Cuộc vận động hiến máu nhân đạo năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tổ chức Cuộc vận động hiến máu nhân đạo. Kế hoạch cụ thể như sau:

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-CTTT ngày 01/11/2016 về việc tổ chức Cuộc vận động hiến máu nhân đạo năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo tổ chức Cuộc vận động hiến máu nhân đạo. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thời gian

- Cuộc vận động hiến máu nhân đạo "YOUTH HUMG" sẽ được tổ chức trong vòng 02 ngày 08 và 09/11/2016 (cán bộ. viên chức Nhà trường tham gia hiến máu ngày 09/11/2016).

- Bắt đầu từ 07h30 đến 18h00.

2. Địa điểm

Sảnh nhà C 12 tầng

3. Đối tượng tham gia

Toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên toàn Trường.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Phòng Công tác chính trị - Truyền thông

- Xây dựng kế hoạch tổ chức vận động hiến máu nhân đạo;

- Chủ trì công tác tổ chức Cuộc vận động hiến máu nhân đạo;

- Tuyên truyền, vận động hiến máu trong đội ngũ cán bộ, viên chức Trường;

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công;

4.2. Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên

- Phối hợp với Phòng CTCT - Truyền thông trong công tác tổ chức Cuộc vận động hiến máu;

- Tổ chức tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo trong đoàn viên, thanh niên toàn Trường.

4.3. Các khoa

- Lãnh đạo các khoa chỉ đạo, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, viên chức trong khoa tham gia tình nguyện hiến máu nhân đạo;

- Bí thư Liên chi đoàn các khoa tập hợp danh sách các cán bộ, viên chức của khoa đăng ký tham gia hiến máu và gửi về Phòng Công tác chính trị - Truyền thông trước 17h00 các ngày 07 và 08/11.

4.4. Câu lạc bộ Hiến máu nhân đạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất

- Phối hợp với Phòng Công tác chính trị - Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên tập trung tuyên truyền vận động cho ngày hiến máu bằng các biện pháp như:

+ Tổ chức các lực lượng tuyên truyền viên dán panô, áp phích, phát thanh tuyên truyền về thời gian và địa điểm tổ chức hiến máu tại Nhà trường;

+ Thực hiện tuyên truyền qua mạng Internet;

+ Gửi thông báo và thư mời trực tiếp cho các đối tượng tham gia hiến máu và gửi thư mời  thông qua mạng lưới Liên chi đoàn, Chi đoàn, Liên chi hội, Chi hội sinh viên.

4.5. Phòng Quản trị - Thiết bị

Chuẩn bị bàn ghế, đường điện phục vụ cho Buổi hiến máu.

4.6. Phòng Bảo vệ

Đảm bảo an ninh, trật tự trong suốt quá trình diễn ra hiến máu.

Trân trọng thông báo./.

                                                                    

                                  HIỆU TRƯỞNG

                                       (đã ký)

                              PGS. TS Lê Hải An