Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019

07/01/2020

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Trường năm 2019 như sau:

Căn cứ Điều 27 Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ kết quả họp Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất ngày 06 tháng 01 năm 2020,

Trường Đại học Mỏ - Địa  chất thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư của Trường năm 2019 như sau:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức danh bổ nhiệm

Ngành, chuyên ngành

 

Đơn vị công tác

1

Đỗ Ngọc Anh

04/12/1977

PGS

Mỏ

Khoa Xây dựng

2

Đào Viết Đoàn

24/5/1980

PGS

Mỏ

Khoa Xây dựng

3

Nguyễn Văn Mạnh

12/5/1976

PGS

Mỏ

Khoa Xây dựng

4

Trần Tuấn Minh

05/12/1980

PGS

Mỏ

Khoa Xây dựng

5

Đặng Trung Thành

08/10/1979

PGS

Mỏ

Khoa Xây dựng

6

Lê Đắc Tuyên

07/01/1978

PGS

Vật lý

Khoa Khoa học cơ bản

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể và cá nhân kết quả xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Mọi ý kiến góp ý của các đơn vị, cá nhân đề nghị phản ánh bằng văn bản gửi về Trường Đại học Mỏ - Địa chất (phòng Tổ chức - Cán bộ nhận) trước 17 giờ ngày 21/01/2020./.

PTCCB

File đính kèm