LẤY Ý KIẾN VỀ SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT

07/01/2020

Với mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn tới, Nhà trường mong muốn nhận được những nhận xét, đóng góp quý báu của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, các tổ chức trong và ngoài trường, toàn thể cựu sinh viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên đang học tập trong trường về Sứ mạng, Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi của Nhà trường giai đoạn 2020 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.