Hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Thành phố Hà Nội năm 2021

14/04/2020

Để phục vụ công tác xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2021 của Thành phố Hà Nội theo đúng các quy định của Luật Khoa học và công nghệ, Luật Ngân sách nhà nước; căn cứ văn bản số 254/BKHCN-KHTC ngày 07/02/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý (văn bản số 2816/VP-KGVX ngày 01/4/2020 của Văn phòng UBND Thành phố); Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội hướng dẫn các đơn vị đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2021.

Phòng KHCN

Các bài viết khác