Đề tài NCKH - cấp Bộ năm 2017

08/06/2017

Đề tài NCKH - cấp Bộ năm 2017

TT

Mã số, tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

Thời gian nghiên cứu

Chi chú

Bắt đầu

Kết thúc

1

B2017-MDA-12ĐT. Nghiên cứu xây dựng chế độ làm việc hợp lý của các trạm quạt gió chính cho các mỏ than hầm lò vùng Đông Triều- Uông Bí

TS. Nguyễn Văn Thịnh

2017

2018

Đã nghiệm thu cấp cơ sở (12/2018)

2

B2017-MDA-13ĐT. Nghiên cứu sự phát triển địa chất và trầm tích giai đoạn Kainozoi sớm (Eoxen - Oligoxen) đối với sự hình thành các tích tụ dầu khí ở khu vực Đông Bắc Bể Sông Hồng.

TS. Lê Ngọc Ánh

2017

2018

Đã hoàn thành

3

B2017-MDA-14ĐT. Quy luật vận động kiến tạo hiện đại khu vực đồng bằng ven biển Quảng Nam và ý nghĩa của nó trong dự báo và phòng tránh tai biến địa chất

ThS. Nguyễn Quốc Hưng

2017

2018

Đang thực hiên

4

B2017-MDA-15ĐT. Nghiên cứu chế tạo hạt hấp phụ từ hydroxyapatit tổng hợp và đánh giá khả năng loại bỏ kim loại nặng trong nước sinh hoạt của vật liệu

TS. Lê Thị Duyên

2017

2018

Đã nghiệm thu cấp cơ sở (3/2019)

5

B2017-MDA-16ĐT. Nghiên cứu xác định tham số dự ứng lực phù hợp với kết cấu neo chống trong các đường lò vùng Quảng Ninh

TS. Đào Viết Đoàn

2017

2018

Đã hoàn thành

6

B2017-MDA-17ĐT. Nghiên cứu đặc điểm phân bố và đánh giá chất lượng của khoáng vật dạng ống halloysite khu vực Thạch Khoán, Phú Thọ và định hướng sử dụng hợp lý

TS. Bùi Hoàng Bắc

2017

2018

Đã hoàn thành

7

B2017-MDA-12MT. Biên soạn tài liệu “Cơ sở khoa học và thực tiễn cải tạo phục hồi môi trường các mỏ sa khoáng ven biển” cho sinh viên ngành môi trường

PGS.TS. Đỗ Văn Bình

01/2017

12/2017

Đã hoàn thành

Phòng KHQT

(Phòng KHQT)