Quyết định cho phép thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2015-2016

11/12/2015

Ngày 09/12/2015 Nhà trường đã ra Quyết định số 1621/QĐ.MĐC và 1622/QĐ.MĐC về việc cho phép các đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2015-2016

Ngày 09/12/2015 Nhà trường đã ra Quyết định số 1621/QĐ.MĐC và 1622/QĐ.MĐC về việc cho phép các đề tài NCKH SV được thực hiện trong năm học 2015-2016. Ban hành kèm theo Quyết định 1622/QĐ.MĐC là bản Hướng dẫn thực hiện kế hoạch tổ chức HNKH SV lần thứ 29 và các Biểu mẫu. Chi tiết xem file đính kèm.
File đính kèm