Đăng ký các Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ VINTECH

13/02/2019

Thực hiện chủ chương của Nhà trường về việc phát triển hợp tác và liên kết với doanh nghiệp trong nghiên cứu khoa học và đào tạo. Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Công ty Cổ phần Phát triển công nghệ VINTECH đã ký kết ngày 21/8/2018.

Nhà trường nhận được thông báo “Chương trình Hỗ trợ nghiên cứu Thường niên năm 2019” của Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ VINTECH (văn bản đính kèm).

Trên cơ sở thông báo nêu trên, Nhà trường đề nghị các đơn vị nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ, dự án theo hướng mục tiêu của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup trong các lĩnh vực ưu tiên.

Nhà trường đề nghị Các khoa chuyên môn tập hợp các đề xuất của đơn vị, cá nhân theo mẫu gửi kèm (VINIF-A-DDK,VINIF-A-TMDA) và thông qua Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa xem xét nội dung, đánh giá và lựa chọn dựa tiêu chí của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup.

Các khoa gửi đề xuất nhiệm vụ, dự án nghiên cứu và hợp tác tới Phòng Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế để Nhà trường xét duyệt và chuyển tới phía đối tác theo đúng kế hoạch của Thông báo. Hạn cuối nhận hồ sơ đề xuất là ngày 15/3/2019.

Nhận được thông báo này đề nghị các Khoa, Bộ môn thông báo rộng rãi tới các toàn thể các thầy cô và các nhà khoa học trong toàn trường được biết.

Trân trọng thông báo./.

Phòng KHQT

File đính kèm